52 4 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. geest, waardoor deze inrichting uit een toestand van kwij- ning tot nieuwen bloei is gebracht; erkend ook Springers verdienste ten opzichte van het technische onderwijs. Doch, al was hiermede een juist beeld van den overledene gedurende zijn laatste» werkkring gegeven, voor hen, die Springer in zijn vroeger leven hadden gekend, miste het beeld volledigheid en kon het uiteraard niet anders zijn, omdat zijn figuur als scheppend kunstenaar er aan ontbrak en moest ontbreken. Alvorens dan het antwoord op de gestelde vraag te geven, verplaatsen wij ons in gedachten naar dien vriendelijken doodenakker, waar velen onzer zoo kort geleden bij het open graf stonden. Wij zien daar nog voor ons de groote schare van hier en elders saamgestroomd, die op zoo ondubbelzinnige wijze van deelneming blijk gaf. Deelneming, die niet was een bloot vertoon, een conventioneele vorm doch die voortkwam uit drang des harten, uit volle sympathie, uit genegenheid en eerbied. Daarvan sprak ook de waardeering van het corps docen ten van de vertegenwoordigers van kunstenaars- en arehitectenkringen. Waardeering vooral van de jongste generatie, de vele leerlingen der Academie, aandoénlijk door de ongeveinsde genegenheid, de groote achting voor hun Directeur. Treffend bovenal was de aanwezigheid van talrijke man nen van naam, autoriteiten op verschillend gebied kun stenaars, vakmannen, die, hoewel sinds jaren met Springer niet meer in aanraking, hem in vroegeren tijd hadden ge kend en behoefte gevoelden hem de laatste eer te bewijzen. Dit alles wekte wel het besef, dat in Springer was heen gegaan een man van naam, een figuur, een kunstenaar van grootere beteekeuis dan door velen uit zijn omgeving in lateien tijd is vermoed. Springer als kunstenaar te doen kennen, was de aanleiding tot deze tentoonstelling. Spreker brengt dank aan de gastvrijheid voor Springer’s werk in dit gebouw verleend, meer in ’t bijzonder aan de heeren docenten Jansen, Ros, de Clercq, Meyburg, van Breen, aan wier goede zorgen de inrichting dezer tentoon stelling is te danken. Dank allermeest aan haar, die wel willend bet werk van haar echtgenoot afstond. Als toelichting moge slechts dienen, dat uit het vele door Springer gewrocht, slechts een keuze kon worden gedaan. Zoo zijn werken uit verschillenden tijd en van verschillen den aard bier bijeen: uitgevoerde werken van architectuur, waaronder openbare gebouwen, particuliere woningen, heerenhuizen, villa’s te Amsterdam en elders. Aanwezig is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1487