52 5 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Geroepen om in de vacature van Directeur te voorzien, heeft de Raad van bestuur uit een groot aantal sollicitan ten zijn keus gevestigd op den heer P. Doorn, Directeur van voorts een uitgebreide verzameling schetsen, ontwerpen, uitvoeringsteekenen op decoratief gebied, fantasiën, inwen dige versieringen, beschilderingen, ameublementen, enz. Daaronder vooral de talrijke schetsen voor feestversierin gen te Amsterdam, een genre, dat zijn bijzondere liefde had en een bijzondere uiting was van zijn groot talent. En nu is er sinds hun ontstaan meer dan een kwart eeuw verloopen, een tijdperk gekenschetst door snelle wisseling van inzicht op kunstgebied. Doch al mogen in dien tijd nieuwe stroomingen zijn ontstaan, het neemt niet weg, dat Springers’ werk, dank zij het sterk persoonlijk karakter, het juist begrip en het zuiver gevoel waarvan het spreekt, ook nu nog bekoring en frischheid heeft behouden. Het toont ons den ontwerper als architect in den volsten zin, als begaafd kunstenaar, die niet slechts de esthetische zijde van het vak volkomen beheerschte, doch die tevens diep door wist te dringen in den technischeu kant er van. De wetenschappelijke berekeningen en analyse op het ge bied der constructie door middel der graphostatica, waar van enkele hier zijn 'neergelegd, zij getuigen er van. Zoo moge dan deze tentoonstelling van het werk van den kunstenaar-bouwmeester een leering zijn, een opwekking en aansporing tot hooger voor de jonge beoefenaars der kunst; zij moge zijn voor vele ouderen, die Springer van vroeger kenden, een levendige herinnering aan zijn glorietijd, een krachtige oproep van zijn artistieke persoonlijkheid. Ten slotte richtte spr. zich tot een jong beeldhouwer, den heer De Vriend, uit een welbekend Vlaamseh kunstenaars geslacht, die de tentoonstelling heeft opgeluisterd met een schets in klei van Springer, door hem uit sympathie en piëteit vervaardigd, en sprak de hoop uit, dat hij dezen arbeid zou voltooien als een blijvende herinnering aan hem wiens heengaan wij diep betreuren en wiens nagedachtenis zal blijven geëerd. Er was vervolgens veel belangstelling Voor het tentoon gestelde, dat gedurende 14 dagen voor een ieder kosteloos tc bezichtigen is geweest. Ter blijvende gedachtenis aan haar Directeur Springer mocht de Academie er in slagen, behalve de boeken en het meubilair van zijn werkkamer, ook een deel van boven genoemde nalatenschap van ontwerpen en teekeningen in haar bezit te krijgen, waarvoor de Raad van bestuur zich verplicht acht jegens de weduwe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1488