52 6 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. L de Ambachtschool en van de te stichten Middelbaar Tech nische school te Haarlem. Sedert het overlijden van den heer Springer wordt het directoraat waargenomen door den onder-Directeur, den heer Fr. Jansen. In het vorig jaarverslag werd gemeld, dat de Raad van bestuur door de verhoogde subsidiën in staat was gesteld aan het ontworpen hervormingsplan voor het onderwijs in zijn geheel uitvoering te geven. Thans kan worden mede gedeeld. dat bedoelde hervorming sedert in werking is en de reorganisatie, voorzoover thans te oordeelen, doeltref fend is bevonden. Bü den overgang van den ouden toestand in den nieuwen waren soms ernstige moeilijkheden te overwinnen. De leer lingen mochten b.v. zoo weinig mogelijk nadeel van de reorganisatie ondervinden en toch waren de meeste leer lingen onvoldoende onderlegd om alle lessen met vrucht te kunnen volgen. Een gevolg hiervan was, dat sommige leer lingen tot lagere studiejaren moesten worden terugge bracht en anderen door extra-lessen in staat gesteld den leergang te kunnen volgen. Het onderwijs aan Afdeeling I, Bouwkunst, is in overeen stemming gebracht met de nieuwere denkbeelden van het technisch en aesthetisch bouwkunstonderwijs. Onze Academie biedt thans gelegenheid om naast Lager Technisch onderwijs en dat in Schoone Bouwkunst, een volledige opleiding tot middelbaar technicus, als onderbaas, opzichter en teekenaar te ontvangen. Van den ijver en de toewijding der leeraren in de ver schillende afdeelingen mag met voldoening gewag worden gemaakt. De leeraar W. B. Horssen mocht op 1 Dec. 1914 den dag herdenken,'waarop hij gedurende 25 jaren aan de Academie verbonden was. Hem werd een blijk van waardeering uit gereikt. Aan de Academie werd door 64 leeraren onderwijs ge geven. De uitbreiding van het onderwijs maakte de benoeming van de volgende leerares en leeraren noodzakelijk: Mevrouw B. Linze voor geschiedenis van het costuum en de heeren J. C. Dommering voor de Fransche taal; A. J. v. d. Laan, c.i. voor trigonometrie, theoretische mechanica en natuur- en werktuigkunde; I. Wiersma voor het etsen en lithografeeren en dr. H. J. van Wijk voor de lessen in de scheikunde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1489