52 7 VERSLAG ACADEMIE VAX BEELDENDE KUNSTEN. Het onderwijs richt zich zoo veel mogelijk naar de prac- tijk. In aansluiting aan dit streven kan gemeld worden, dat de leerlingen van den dageursus voor Middelbaar Technisch onderwijs in hun vacantietjjd gedurende de maand Augus tus practiseh werkzaam zijn geweest op bouwwerken, waar toe de heeren Gemeente-architect Gort en Rijksbouwmees- ter Knuttel hun welwillende medewerking hebben verleend. Ook het onderwijs aan Afdeeliug II, Decoratief en nijver- heidskunst, is zoodanig aangevuld, dat het meer gespecia liseerd en gesystematiseerd wordt gegeven. Er zijn nu acht volledige cursussen voor acht verschillende vakken inge richt, n.l. meubel- en interieurteekenen, decoratie-, glas- en plateelschilderen, beeldhouwen, metaalbewerking, grafische vakken en fraaie handwerken costuumkunde. Elke cur sus heeft een afzonderlijk leerplan. Meer en meer neemt het practiseh onderwijs een belang rijke plaats naast het theoretische in het leerplan in. De meubelteekenaars en beeldhouwers ontvangen onderricht in het boetseeren. VodT het practiseh onderwijs in het drij ven, slaan, monteeren, emailleeren en wasboetseeren zijn twee werkplaatsen ingericht. Ook is een lokaal gereed ge maakt voor het teekenen op steen en het drukken. Het theoretisch onderwijs is eveneens uitgebreid met vele vakken, die voor de uitoefening der practijk nood zakelijk zijn. In Afdeeliug III, teekeu-, schilder- en beeldhouwkunst, werd uitvoering gegeven aan het plan tot oprichting van een cursus voor etsen en lithografeereu aan den dageursus, waarvan de leiding werd opgedragen aan den heer 1. Wiersma. Deze cursus is niet 20 leerlingen aangevangen. Ook aan deze afdeeliug werden nog enkele noodige theorie lessen toegevoegd. De reorganisatie van Afdeeliug IV, werktuig- en ijzer- bouwkunde en electrotechniek, kwam evenzoo tot uitvoe ring. Door de specialisering van het onderwijs in het con structief teekenen, de aanvulling daarvan met andere nood wendige teekenvakken en de invoering van theorielessen is deze afdeeliug thans ook verdeeld in lager- en middelbaar technisch onderwijs. Ten slotte is ook Afdeeliug V, opleiding voor de lagere en middelbare teekenakten nu zoodanig gewijzigd, dat een volledige opleiding voor elk der tien teekenakten ver zekerd is, hetgeen een niet geringe uitbreiding van het onderwijs beteekent. vele veranderingen in de leerplannen hebben allerlei moeilijkheden met zich gebracht. Er moesten nieuwe leer krachten gezocht worden, terwijl het onderbrengen van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1490