52 8 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. i Het „Comité tot ontspanning en ontwikkeling van werk- loozen” te ’s-Gravenhage, onder voorzitterschap van mr. L. N. Roodenburg, verzocht den Raad van bestuur in de Aca- demielokalen onderwijs te doen geven in het bouwkundig teekenen aan werklooze bouwarbeiders en opzichters-teeke- naars. Bedoelde lokalen werden beschikbaar gesteld, zoo- dat den 15en Juni een tijdelijke avondcursus in het bouw kundig teekenen geopend werd. De heeren Speelman en Boekholt onder leiding van den heer v. d. Kloot Meyburg, allen leeraren aan de Academie, belastten zich met het onderwijs. Ofschoon zich aanvankelijk ongeveer 25 personen hadden opgegeven, is slechts ongeveer de helft op de lessen ver schenen, terwijl het verzuim van sommigen zeer groot was. Door de uiteenloopende leeftijd en ontwikkeling der deel nemers was de behandelde leerstof zeer verschillend en omvatte deze het projeetieteekenen tot en met het maken van gevelstudies. In verband met de geringe deelneming werd, na afloop van den cursus op 15 Juli, aan het comité geadviseerd, den verschillende studiejaren in de beschikbare lokalen der Academie dikwijls zeer moeilijk was op te lossen. Ofschoon geheel onvoldoende kon een voorloopige rege ling getroffen worden, toen dank zij de medewerking van het Gemeentebestuur het gebouw Prinsessegracht N°. 2 ter beschikking werd gesteld en deze lokalen tijdelijk wer den ingericht in afwachting van de definitieve verbouwing der Academie, waaraan dus nog steeds groote behoefte blijft bestaan. De inrichting van het onderwijs der onderscheidene leer vakken is voor elke afdeeling en eiken cursus vastgesteld bij afzonderlijke leerplannen en lesroosters. In verband met en als gevolg van de tijdsomstandig heden werden vele jongelieden uit de hoogere studiejaren, die in de termen der militieplichteu vielen, verhinderd hunne studiën regelmatig -voort te zetten of te voltooien. Hierdoor werd aan het onderricht in enkele gevallen af breuk gedaan en verminderde het aantal leerlingen, voor namelijk in de hoogere studiejaren, aanmerkelijk. Aan den anderen kant kwam een 15-tal uitgewekenen. Belgen, Duitschers en Polen zich aanmelden om hunne af gebroken studiën hier voort te zetten en verzochten vele gemobiliseerden naar aanleiding van het persbericht van den Raad van bestuur der Academie, aan onze inrichting te mogen arbeiden, welke verzoeken steeds zooveel mogelijk werden ingewilligd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1491