52 10 Van de bibliotheek der Academie verscheen een nieuwe catalogus. De Raad besloot tot aankoop van een aantal boek- en plaatwerken, die verschillende leemten in de boe- De verzameling gipsmodellen werd herzien en door de bestelling van nieuwe afgietsels, waarbij de Raad van be stuur zich mocht verheugen in de belangstellende mede werking van den Directeur van ’s Rijks Museum van Oud heden te Leiden, prof. dr. A. E. J. Holwerda, overeenkom stig de eischen van het onderwijs aanzienlijk uitgebreid. Gelijke herziening en uitbreiding ondergingen de leer middelen voor de overige afdeelingen van het onderwijs, inzonderheid voor de afd. Kunstnijverheid. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Voor de ter beschikkingstelling van het perceel Priu- sessegracht N°, 2, en voor de toezegging van het perceel thans nog bij het Bouw- en Woningtoezicht in gebruik, is de Raad van bestuur het Gemeentebestuur zeer erkentelijk. De Raad van bestuur is daardoor in de gelegenheid nieuwe lokalen voor het onderwijs in te richten, waarvoor een plan aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders werd onderworpen. Inmiddels kon in de dringende behoefte aan lokaliteit zooveel mogelijk worden voorzien in het aan grenzend gebouw van de H. B. School voor meisjes aan het Bleyenburg, waarvan een lokaal door den Gemeente raad op voordracht van B. en W. aan de Academie tijdelijk ten gebruike werd afgestaan. bedacht op maatregelen om het Museum van Kunstnijver heid beter aan zijn doel te doen beantwoorden. Zooveel dit binnen zijn bereik viel, verstrekte de Raad de geldmiddelen voor het Museum en stond gelden toe voor den aankoop van kunstvoorwerpen en nieuwe vitrines ten behoeve van een meer doeltreffende tentoonstelling der verzamelingen. Intusschen zal eerst dan het Museum tot zijn reeht komen, zoodra de Directie over grootere lokaliteit zal kunnen be schikken dan de tegenwoordige kleine en gebrekkige loka len, waardoor men zich verplicht ziet in bruikleen aange boden waardevolle verzamelingen <>f van de hand te wijzen, of tijdelijk in dépot te bergen De Raad van bestuur benoemde in de vacature- M. Nooijen, tot lid der Commissie van beheer, den heer O. van Kerkwijk, directeur van het Kon. Penningkabinet. In de vacature van Directeur, ontstaan door het over lijden van den heer Springer, werd voorzien door de be noeming van den conservator J. D. Ros tot waarn. Directeur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1493