52 14 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Aan de bekroonde leerlingen van de Avondcursussen werden in de vergadering van den Raad van Bestuur den 25sten Mei gehouden, de prijzen en getuigschriften uitge reikt. De jury van beoordeeling was samengesteld: voor het rechtlijnig teekenen, uit de heeren J. L. Springer, H. v. d. Kloot Meyburg, G. A. Laagland en M. J. Schild; voor het handteekenen, uit de heeren F. Jansen, P. J. Izeren en G. A. Laagland. Aan de tentoonstelling van het werk der leerlingen in de groote Academiezaal viel een druk bezoek ten deel. Op uitnoodiging van het lid van den Raad van bestuur der Academie van Beeldende Kunsten, den heer H. P. Mutters, brachten op 15 Juni de leeraren aan die Acade mie. de heeren v. d. Kloot Meyburg, Ros, van Breen, Zwollo, Roskam, Verbrugge en Milo met een 30-tal leerlingen uit de hoogere klassen van de afdeelingen bouwkunde, decora tieve en nijverheidsknnst en opleiding tot de middelbare teekenakten, een bezoek aan de Kon. Meubelfabriek aan het Piet Heinplein. Nadat het gezelschap zich in kleine groepen had ver deeld, werd onder het deskundig geleide van de heeren Mutters en leden van bun personeel, eerst een rondgang gemaakt door de werkplaatsen en teekenkamers. Het was voor velen een groote verrassing te zien, hoe de met electrische drijfkracht voortbewogen schaaf, beitel, zaag, boor en andere stalen instrumenten een groot deel van den vroegeren handenarbeid met feillooze zekerheid verrichten, het hout vervormen, het glad geschaafd en ge profileerd volkomen naar de denkbeelden van den ont werper en teekenaar overgeven aan den sierkunstenaar, die er ten slotte bet voorwerp van maakt, dat een bekoring is voor het oog. A] die verrichtingen van harmonisch samengaan van werktuigelijke kracht en menschelijk ver nuft, werden met groote aandacht gevolgd. Over de binnenplaats leidde vervolgens de weg naar de Van den avondcursus A. Lager Technisch Onderwijs werd aan het eindexamen deelgenomen door 5 leerlingen, van wie er 1 slaagde, n.l. A. L. Serlie. Van den avondcursus Voorbereidend Technisch Onder wijs namen aan het eindexamen deel 16 leerlingen, van wie er 6 slaagdeu, n.l. W. J. Geldof, W. A. van der Hoeven, J. A. Lamens, C. Splinter, J. Weber en L. G. van der Woude. Aan de geslaagden werden door den Raad van bestuur diploma’s uitgereikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1497