52 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. hadden i 15 Den 4en Februari 1915 hebben de leerlingen van het hoogste studiejaar van Afdeeling V tot opleiding voor de middelbare teekenakten, in drie ploegen verdeeld, ouder leiding van den leeraar J. D. Ros, een studie gemaakt van een nieuw aangekochte verzameling Oud-Perziseh aarde werk en de collectie Ouw-Wit Delftsch van mr. F. E. Vlie- lander Hein in het Haagsch Museum van Kunstnijverheid. Dezelfde leerlingen maakten onder dezelfde leiding op 8 Februari een wandeling door Den Haag ter toelichting van het geleerde in de kunstgeschiedenislessen. Van onze inrichting uitgaande werd stil gestaan bij de gebouwen aan de Prinsessegracht, n.l. de Academie, het paleis van Prins Frederik, het Wachtpaviljoen aan den ingang van het Bosch. Vervolgens werden behandeld de gebouwen aan het Korte Voorhout, voorts de Schouwburg, het Gemeente- tentoonstelling, welke de heeren Mutters voor dit bezoek ingericht in het nieuwe gebouw aan de Tromp straat. Hier kreeg men eerst goed den indruk, dat het werk tuig wel een machtig hulpmiddel is, maar toch slechts een hulpmiddel. In de reusachtige zalen van het uit gewapend beton opgetrokken gebouw, waren opgesteld geheele reek sen van luxe hutten, salons, bibliotheekzalen, rookkamers, vestibules, kortom de geheele scheepsbetimmering van een modern ingerichten Oeeaanstoomer. Men zag hier de modellen en maquetten van de betim mering door de heeren Mutters, uitgevoerd voor de „Jan Pietersz. Coen”, het nieuwste stoomschip van de „Neder- land”-vloot, dat Zaterdags te voren zijn proeftocht maakte. Er waren tentoongesteld de voor aflevering gereed zijnde kamers en zalen voois,schepen van verschillende stoom vaartmaatschappijen, opgesteld in de volgorde, zooals zij op de bodems in elkaar gezet zullen worden; voorts de in bewerking zijnde onderdeden voor de inferieure betimme ring van weer andere schepen, en de modellen en ontwerpen van reeds uitgevoerde bestellingen van dien aard, met en benevens teekeningen in kleur te kust en te keur. Het was voor de leerlingen een hoogst leerzaam bezoek. Niet slechts kregen zij een juist inzicht in de vernuftige wijze van combineeren van houtsoorten, in de bewerking er van tot voorwerpen, uitmuntende door kleur, vorm en lijn, maar ook in de toepassing van schier alle takken van kunstnijverheid op deze nieuwe industrie van scheepsver- siering, die den uaani van Nederland in den vreemde tot eer strekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1498