52 16 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. De leeraar H. Hoekstra, b. i. hield op Vrijdag 9 April een excursie naar de pannenfabrieken van de N. V. de Pannen fabrieken v. Oordt te Oudshoorn, met 4 leerlingen Deze leerlingen begaven zich den 12en April naar de ateliers voor metaalbewerking „Cuprera” in de Nieuwe Molstraat, directeuren de heeren J. G. Hacquebord en J. G. Lulofs. Behalve het uitgebreide magazijn werden achter eenvolgens bezichtigd de draaierij, de galvaniseerinriehting, de vormerij, de gieterij, het ciseleeren, het soldeeren, het maken van lampekappeu en het teekenatelier. Een 30-tal leerlingen van de hoogste studiejaren van de afdeelingen „Opleiding voor de middelbare teekenakten” en „kunstnijverheid” heeft den 17en Maart een bezoek ge bracht aan het atelier voor beschilderd en eenvoudig glas- in-lood van den heer J. W. Gips in de Dunklerstraat te ’s-Gravenhage. De heer Gips had de welwillendheid vooraf eenige historische inlichtingen te geven over het beschil derd glas en de moderne wijze van fabricatie en leidde daarna het gezelschap in de verschillende werkplaatsen rond. Museum, het huis van Groen van Prinsterer. Toen kwamen de gebouwen aan het Plein aan de beurt, de Witte Socië teit. de huizen van de Amsterdamsche en Rotterdamsehe Afgevaardigden (Ministeries van Buitenlandsche Zaken en Oorlog), het Ministerie van Justitie, de Hooge Raad en het Mauritshuis. Dan de Stadhouderspoort, het Binnenhof, de Ridderzaal en ten slotte de Nieuwe Kerk op ’t Spui, het einddoel der excursie. Van deze gebouwen werden de ge schiedenis, verbouwingen en de bouwmeesters behandeld. Deze kleine tocht, welke ruim P/s uur duurde, was buiten gewoon leerzaam. Niet alleen werd veel van het in de lessen behandelde in het geheugen teruggeroepen, inaar ook kon den door beschouwing der monumenten zelve beter verge lijkingen gemaakt worden tusschen Gothiek, Renaissance, Lodewijk XIII, -XIV, -XV en -XVl-stijlen, de Empire, ’t Nieuw Griekseh en de werken uit het laatste kwart der 19e eeuw. Den lOen Februari werd een bezoek gebracht aan de ’s-Gravenliaagsche Smyrna Tapjjtfabriek, directeuren de heeren Corn, van Puffelen en A. J. Tieleman. De heer van Puffelen was zoo vriendelijk de leerlingen in de fabriek te begeleiden en daarbij een overzicht te geven van het fabri- caat der onderneming, van de wolfabricatie, het verven en het weven of knoopen der tapijten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1499