156 De in zee geloosde hoeveelheid water liedroeg: 89.519.408 M3. Te zamen hoeveelheden geloosde Januari Februari Maart April Mei in per maand, week. etmaal. 17.903.882 4.149.908 592.844 Dat is gemiddeld of of 18.239.932 M8. 17.276.551 15.753.612 17.736.351 20.512.962 Onder de 6.183.750 M8., zijn begrepen welke gedurende de maand Mei voor rekening van de Gemeente kunstmatig zijn opgebracht, ten einde het grachtwater vóór den zomer zooveel mo gelijk te ververschen en 23.880.752 M3., welke gedu rende de maanden Januari t/m. April voor rekening van de Gist- en Spiritusfabriek te Delft zijn opgebracht, op wier verzoek het electrisch gemaal voor haar reke ning doorwerkte tot voortzetting van de in het vorig jaar aangevangen bemaling. Gedurende de periode van 1 Januari tot ultimo April, werd de natuurlijke loozing gestaakt: wegens te hooge zeestanden, bij 35 getijden; wegens militaire inundatie- proeven bjj 4 getijden; wegens beproeving van het electrisch gemaal in overleg met Delfland, bij 4 ge tijden. Het electrisch geniaal werd van 22 Maart tot 6 April stopgezet, wegens het inwendig afwerken van de machinekamer. Hoewel flat werk op laatstgenoemden datum niet gereed was, moest de kunstmatige loozing worden hervat, omdat het boezemwater meer dan nor maal vervuilde en stank verspreidde. Van 26 Mei tot 5 Juni, toen een der machines in herstelling was, ge schiedde de bemaling met één machine. Op 1 Juni werd ingevolge de vergunningsvoorwaar den van Delfland, de in Mei aangevangen kunstmatige loozing voortgezet. Het electrisch geniaal werkte tot 1 October dag en nacht met vol vermogen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 149