52 17 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Na een voorbereidende les maakte het Ille studiejaar van de Afdeeling Middelbaar Onderwijs (derde klasse M d) en 2 leerlingen van de Afdeeling Schoone Bouwkunst. Met een vroegtrein ging het naar Leiden, van daaruit per fiets naar Oudshoorn. Eerst werd het aardige dorpskerkje aldaar, zoowel in- als uitwendig bezichtigd, daarna de fabrieken, waar de cursisten zeer welwillend door den heer van Oordt werden ontvangen en rondgeleid. Het behoeft geen betoog, dat het geheele bedrijf met veel aandacht werd gevolgd, van af de kleihoop tot de ovens en dit gedeelte van de excursie een welkome aanvulling was van de theoretische lessen in de Materialenkennis. In Leiden zelf werden nog eenige historische gebouwen bezichtigd, waarna de terugreis naar Den Haag aanvaard werd. 'n Door denzelfden leeraar en 4 leerlingen van de afdeeling Middelbaar Onderwijs (3de klasse Md) werd op 25 Mei een bezoek gebracht aan de kalkzandsteenfabriek te Leider dorp, van de N. V. de Kalkzandsteenfabrieken „Leiden.” Uitvoerige inlichtingen werden verstrekt door den heer Rouwenberg, boekhouder van het bedrijf. Deze fabriek laat het nieuwste zien, dat op dit gebied gepresteerd wordt. Met belangstelling volgden de leerlin gen het machinale blusschen van de kalk, het fijnmalen daarvan door den pulverisator, het mengen van de kalk met het zand, het zuiveren en inniginengen van het meng sel, het machinale vormen en het inrijden in de stoomketels van de gevormde steenen. Den heer Rouwenberg zijn wij dank verschuldigd voor het laten bezichtigen van de zeer ruim en modern inge richte fabrieken. Daarna werd aangeklopt bij de groote steenfabrieken „Ouderzorg”, eveneens te Leiderdorp. Hoewel de Directie nimmer bezichtiging toestaat, maakte ze voor dezen keer een uitzondering. Van het geheele be drijf van den steenbakker werd kennis genomen; zoowel van het machinale vormen als van de handvormerij; het in de lucht drogen van de gevormde steenen en het machinale drogen van de steen door middel van verwarmde lucht. Dan de verschillende ovens, voor het bakken als voor het verglazen van de verschillende formaten, die. in ons land voorkomen. Deze welgeslaagde excursie heeft er zeker toe bijgedra gen, de Materialenkennis uit te breiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1500