53 I. Mededeelingen van algemeenen aard. Aangaande het bijzonder onderwijs valt een vermeerdering met twee scholen te vermelden. De scholen der H.-Vincentius- vereeniging aan de Van-der-Duynstraat 11 en aan de Her- schelstraat 23, n.l. werden beide gesplitst in een school A en een school B, zoodat er thans 67 bijzondere scholen zijn. In het geheel valt er een vermeerdering van zes lagere scholen te constateeren, zoodat het totaal dier scholen, op het einde van 1914, tot honderd negenenveertig (149) was gestegen. Getal Scholen. Verplaatsingen. Er kwam dit jaar geen verandering in het getal der tweede- en eej'ste-klassescholen (resp. 37 en 15). Het oude gebouw aan het Zieken No. 13, waarin de l5te-klasseschool, hoofd de heer C. E. Keilholz, was gevestigd, werd op 8 October 1.1. buiten gebruik gesteld. Op dien datum werd de bevolking overgebracht naar het nieuwe schoolgebouw’ aan de Zwetstraat 22. Een viertal nieuwe burgerscholen werd geopend, n.l. aan de Wilhelmina-van-Pruisenstraat, op 7 Januariaan de Galvanistraat 43, op 1 Maart; aan de Van-Beverningkstraat 29, op 11 October en aan de Meidoornstraat 85, op 2 November, w-aardoor het getal dezer scholen klom tot 30. Het totaal getal openbare lagere scholen bedroeg op 1 Januari 1916 derhalve 82.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1509