J 157 hoeveelheden per maand, week. etmaal. Evenals in de voorgaande jaren werden de gewone onderhoudswerken in eigen beheer uitgevoerd. De wer ken liestonden in hoofdzaak nit: zijn begrepen en ver zoek het electrisch gemaal voor haar rekening van 1 October af doorwerkte tot 1 December, toen het ge maal werd stopgezet voor het af verven van de machine kamer volgens bestek No. 12. Inmiddels werd met de Directie der Gist- en Spiritus fabriek overeengekomen het gemaal voorloopig niet meer in werking te stellen. Op last en voor rekening van Delfland werd het echter opnieuw in gebruik ge steld van 17 tot 24 en van 27 tot 31 December; opge- bracht werd toen 2.580.000 M3., welke onder de boven genoemde hoeveelheden zijn begrepen. In het geheel zijn in 1915 geloosd 218.203.026 M3. De in zee geloosde hoeveelheid bedroeg: in October November December 20.263.890 M3. 15.018.668 17.269.524 Te zamen Dat is gemiddeld of of 52.552.082 M3. 17.517.361 3.998.526 571.218 Te zamen 76.131.536 M3. of gemiddeld 624.029 per etmaal. De natuurlijke loozingen hadden, met uitzondering van sommige dagen, waarop loozing werd belet door te hooge zeestanden (31 getijden) en door te lagen boezem- stand (4 getijden), geregeld plaats tot den laatsten dag van het jaar. Onder de geloosde 15.082.500 M3., welke voor rekening van de Gist- Spiritusfabriek te Delft zijn opgebracht, op wier De hoeveelheid in zee geloosd water bedroeg: in Juni 20.507.129 M3. Juli 18.070.179 Augustus 18.956.813 September 18.597.415

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 150