53 4 De heer A. J. P. de Beste verliet op 1 Maart de hulpschool aan de Van-deu-Eyndestraat 54, teneinde met personeel en leerlingen de nieuwe burgerschool aan 'de Galvanistraat 48 te betrekken, welk gebouw, zooals reeds is medegedeeld, op bovengenoemden datum in gebruik werd genomen. Met ingang van 1 Juni 1915 werd de heer C. Stumphius te Helder benoemd tot hoofd der 2* kl. school aan de Korte Lombardstraat 4, terwijl in de vacature, ontstaan door het eervol ontslag, verleend aan mej. J. J. Ph. Lysen, als hoofd der burgerschool voor meisjes aan de Atjehstraat 31, werd Aangaande de mutatie onder de hoofden der openbare scholen kan worden medegedeeld, dat dit jaar geen ver plaatsingen geschiedden. Een der oudste hoofden kwam, nog vóór den datum, met ingang waarvan hem als zoodanig eervol ontslag was verleend, door den dood aan het openbaar onderwys te ontvallen. De heer P. J. Teebaal n.l, wiens eervol ontslag als hoofd der burgerschool aan de Koningin-Emmakade 119 op den jsten Augustus 1915 zou ingaan, overleed inmiddels op den 27sten April. Een drietal onderwijzers van openbare lagere scholen te dezer stede, zagen zich tot hoofd benoemd, n.l. de heeren A. Stolk, H. van der Jagt en C. S. Jolmers, onderwijzer resp. aan de burgerschool Koningin-Sophiestraat 91, de 2® kl. school Nieuwe Laantjes 8 en de 2® kl. school Hys- wijkschestraat 157. Eerstgenoemde werd met 27 Februari benoemd tot hoofd der 2e kl. school aan de Nieuwe Laantjes 8. Deze functie werd, ten aanzien van de 2C kl. school aan de Nieuwe School straat 22a, m.i.v. 1 Maart opgedragen aan den heer II. van der Jagt, terwijl als hoofd der openbare burgerschool', tijdelyk gevestigd aan de Van-den-Eyndestraat 54, waarvan de bevolking op 11 October is overgebracht naar het nieuwe gebouw aan de Van-Beverningkstraat 29, met ingang van 15 Februari de heer C. S. Jolmers optrad. VERSLAG LAGER ONDERWIJS I I j 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1510