53 5 voorzien door de benoeming, m.i.v. 15 September, van mej, M. A. G. Steffelaar, hoofd eener school te Rotterdam. Ten slotte zij nog medegedeeld, dat de heer H. J. Zylstra, hoofd eener school te Arnhem, op den lsten December de plaats innam van den heer P. J. Teebaal, in leven hoofd der burgerschool aan de Koningin-Emmakade 119. De verwisselingen by het bijzonder onderwijs waren dit jaar talrijker dan het vorige jaar en betroffen, behoudens ééne uitzondering, uitsluitend de Roomsch-Katholieke scholen. De heer A. J. Meyer werd met ingang van den lsten Januari 1915 als hoofd der Vincentiusschool aan den Z. O. Binnen singel 66, opgevolgd door den heer N. A. M. Peeters. Nog hadden aan de na te noemen Vincentiusscholen de volgende hoofdenverwisselingen plaats, welke alle op den isten September geschiedden: Da Costastraat 42 verving de heer J. J. M. Rischen den heer J. G. Gallenkamp; Westeinde 99 (le burgerschool, verving de heer P. van den Winkel den heer J. J. M. Rischen; Jan de Baenstraat 75 (School A) verving de heer H. L. Hakkcnburg den heer W. H. D. Hoen; Jan de Baenstraat 75 (School B) verving de heer R. A. v. d. Puttelaer den heer J. A. C. v. d. Poel. Aan de Vincentiusscholen Van-der-Duynstraat llu en Herschelstraat, ongenummerd, die, zooals reeds is mede gedeeld, beide werden gesplitst in een school A en een school B, zagen zich, eveneens met ingang van 1 September, benoemd Op den 2den November had de overgang plaats van leer lingen en personeel uit het tydelyke gebouw aan de Hondius- straat 76 naar de nieuwe burgerschool aan de Meidoorn- straat 85, hoofd de heer G. Kielder. Eveneens op den 2den November werd in genoemd hulpgebouw wederom een nieuwe burgerschool geopend, waarvan, m.i.v. 1 November, tot hoofd was benoemd, de heer I. Th. de Bruyn, hoofd eener school te Rotterdam. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1511