53 Grootte der klassen. Daar in het afgeloopen jaar geen maat regelen zyn getroffen, waardoor kleinere klassen werden geformeerd, herhalen wy hetgeen door ons in 1914 omtrent dit onderwerp ter kennisse van Uwen Raad is gebracht: Het heeft opnieuw de aandacht der Commissie getrokken, dat het getal leerlingen per klasse vry groot, naar hare meening, voor vruchtdragend onderwijs te groot is. Reeds in 1908, by schrijven van 28 April, n®. 254, aan den Gemeenteraad, drong onze Commissie ér op aan, om het maximum leerlingen per klasse voor alle scholen te beperken tot 36 en in 1912 gat zy aan het College van B. en W., bij Getal leerlingen. Volgens de opgaven van 15 October 1915 waren op de openbare scholen ingeschreven 26763, op de bijzondere 17825 leerlingen of te zamen 44588 leerlingen. Op denzelfden datum van het daaraan voorafgaande jaar bedroegen deze cyfers achtereenvolgens: 26192 en 17328, samen 43520. De vermeerdering van het getal leerlingen op de openbare scholen in het afgeloopen jaar bedroeg dus 571 leerlingen en die op de bijzondere scholen 497 leerlingen. de heer W. P. Dekkers tot hoofd der school A. a/d. v. d. Duijnstraat 11«; de heer A. Pijnenburg tot hoofd der school B. a/d. v. d. Duijnstraat 11 u; de heer H. M. J. Arendzen tot hoofd der school A. a/d. Herschelstraat, ongenummerd. de heer J. G. Gallenkamp tot hoofd der school B. a/d. Herschelstraat, ongenummerd. Mede op den l9t®n September werd mej. W. C. Dessens, als hoofd der Willibrordusschool aan de Breedstraat 1, ver vangen door mej. Th. Jougerius. Op de overige bijzondere scholen had nog eene mutatie plaats. Mej. J. G. Kutsch Lojenga, die van de oprichting der neutrale meisjesschool aan de Nassaulaan 26, daaraan als hoofd was verbonden, werd op 1 September als zoodanig vervangen door den heer M. van Crevel. 6 VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1512