53 7 Een overzicht der geheele schoolbevolking en van het getal kosteloos toegelaten leerlingen op 15 October, gedurende de laatste 10 jaren, verschaft het onderstaande lijstje: missive van 14 Maart n°. 69, in overweging, het getal leerlingen per klasse geleidelijk terug te brengen tot een maximum van 30, het in onderwijskringen vrij algemeen gewenschte getal. Tot nog toe echter bleven de wenschen onzer Commissie te dezen opzichte onvervuld. Klassen met 40 en meer leerlingen zijn, zoowel op de 1ste- en 2de-klasse-seholen als op de burgerscholen, nog lang geen zeldzaamheden. Een gunstige uitzondering maakt alleen de burgerschool aan de Van Hoorn- beékstraat waar, bij besluit van B. en TT’., het maximum is bepaald op 24 leerlingen per klasse. In de thans nog geldende „Verordening voor de openbare scholen van Lager Onderwijs der gemeente ’s-Gravenhage, n°. 3 van 1897”, door den Gemeenteraad vastgesteld, is geen enkele bepaling omtrent het maximum leerlingen per klasse opgenomen, Onze Commissie acht het dringend noodzakelijk, dat in dezen toestand verbetering kome. Kosteloos toegelaten leerlingen. Kosteloos waren 15 October 1915 op de openbare scholen geplaatst 3974 leerlingen, d.i. 14,85 °/c, tegen 4452 of 17,17% in het vorige jaar. Op de bijzondere scholen werden kosteloos onderwezen 3723 leerlingen of 20,89% tegen 3682 of 21,2% in 1914. Het van het getal der kosteloos toegelaten leerlingen daalde op de openbare scholen met 2,32 terwijl de ver mindering op de byzondere scholen 0,31 bedroeg. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1513