53 1913 No. 10 1915 1 Februari 1915 8 Februari 1915 14 Juni 1915 28 Juni 1915 28 Juni 1915 25 October 1915 25 October 1915 22 November 1915 van 7 October 1915, te vervangen door die aan de Zwetstraat 22. Aangenomen het voorstel om te besluiten tot het vestigen van twee openbare scholen voor lager onder wijs op gemeentelijk terrein uaby den Trekweg. Aangenomen het voorstel om voor het daarin vestigen van eene hulpschool ten dienste van het openbaar lager onderwys te huren het beneden huis Balistraat 47. Instructie voor de onderwijzers in spreken en regelen voor de toelating tot en het ontslag van de lessen in spreken Verordening, krachtens art. 29 der Leerplichtwet Beschikbaarstelling van gelden voor de stichting van een hulpschool aan de Constant-Kebecquestraat In beginsel besloten tot het uitbreiden van de openbare lagere school aan de Kerkstraat 13. Besloten tot stichting van een openbare lagere school op een gemeenteterrein aan de De la Reykade. Bestemming van het gebouw Hondiusstraat 76, van 1 September 1915 af, uiterlyk voor den tyd van twee jaren, tot opneming van een openbare burger school met een schoolgeld van f 24,per jaar. Aangenomen het voorstel, om te bepalen, dat op een tusschen de Abeelstraat en de Cederstraat ge legen terrein, twee gecombineerde burgerscholen zullen worden gesticht en om, in verband hiermede, den noodigen grond aan te koopen. Aangenomen het voorstel tot den bouw van eene naby de Uemsterhuisstraat te stichten openbare lagere school, en besluit, atm bedoelde school te i verbinden eene badinrichting, w’elke tevens bestemd i is, om als volksbad te wórden gebezigd. Aangenomen het voorstel, om de openbare lagere Raadsbesluiten, het Openbaar Lager Onderwys betreffend: 25 Januari 1915 I c o-i.i - i school der le-klasse aan het Zieken 13; met ingang 10 VERSLAG LAGER ONDERWIJS Datum der besluiten.'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1516