53 12 regeling van het Lager Onderwijs o.m. heeftte .zorgen”, dat de verordeningen (in den ruimsten zin opgevat) op het lager onderwijs, stipt” nageleefd worden en zij hieronder niet alleen begrijpt die, welke bij Raadsbesluit zijn vastgesteld, doch ook de voorschriften, die bovendien door het College van B. en W. sAfdeeling Onderwijs) in het belang van leerlingen en onder wijs aan de hoofden van scholen worden verstrekt, acht zy het noodig, kennis te dragen van alle andere aan de hoofden van openbare scholen toegezonden in acht te nemen voorschriften en regelen, opdat ook toezicht op de naleving hiervan kunne gehouden worden. Betreffen de maatregelen of voorschriften slechts een of meer groepen van scholen, dan ware het gewenseht, dat ten minste het Bureau hiervan in kennis werde gesteld: raken zij enkel ééne bepaalde school, dan behoorde naast het Bureau ook de betrokken sub-Commissie ingelieht te worden. Is reeds voorgeschreven, dat ieder schoolhoofd van alle eigendommen der school, hetzij schoolmeubelen, leermiddelen, of schoolbehoeften een inventaris heeft op te maken en by te houden’? Heeft iedere school nu een behoorlijk ingericht en bijgehouden archiefWij wezen in onze Jaarverslagen van 1909 en 1910 reeds op het noodzakelijke hiervan, doch vernamen tot dusverre aangaande maatregelen hieromtrent officieel niets. Tot heden is het geen gebruik, dat de Commissie van Toezicht in kennis wordt gesteld van de voorschriften, die van Burgemeester en Wethouders (Afdeeling Onderwijs) uitgaan Bijna alle sub-Commissie deelen mede, dat de correctie van het schriftelijk werk op de -scholen net en goed geschiedt. Wederom wordt door eene sub-Commissie bericht, dat op eene school de leerlingen der hoogste klasse in een „Zondags- schrift” ieen bijzonder werkschrift) bij afwisseling werken en dat dit werk er zeer net uitziet. Een andere sub-Commissie schrijft: .ons schijnt het schrifte- Ijjk werk te slordig; in de 8e en 9e kl. is ’t beter. In de le kl. vonden we het bord slordig beschreven”. Dezelfde sub-Commissie vermeldt nog aangaande eene andere school, dat de correctie nog al verschillend is, doch VERSLAG LAGER ONDERWIJS h

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1518