13 üit de antwoorden der sub-Commissie op de vraag: Heeft de correctie van het schriftelijk werk onder of na den school ed plaats? blijkt, dat op 16 van de 82 openbare lagere scholen, die correctie geschiedt nd, op 5 onder en op 51 onder en na, resp. vóór schooltijd, terwijl van 10 scholen de opgaven ontbreken. Voor het corrigeeren onder den schooltijd, waardoor de leerlingen terstond de gemaakte fouten te zien krijgen, is veel te zeggen, indien de klassen niet te bevolkt zijn, zoo- dat men zich direkt. nadat het werk gemaakt is, met iederen leerling afzonderlijk eenige oogenblikken kan bezighouden. By groote klassen is dit niet wel mogelyk, zoodat dan vele fouten óf overgeslagen óf onnauwkeurig verbeterd worden. Geschiedt de correctie na, resp. vóór schooltijd, dan is het zeer wenschelyk, dat het gecorrigeerde zoo spoedig mogelijk weer onder de oogen der leerlingen worde gebracht, daar anders de belangstelling voor een groot deel is verloren geraakt en dan hoofdzakelijk alleen naar het getal fouten wordt gezien. De berichten der sub-Commissies over de rast in de klassen, luiden, behoudens een enkele uitzondering, gunstig. Ook over de orde valt in het algemeen niet te klagen. Een sub-Commissie deelt wederom mede, dat de handhaving der orde, by enkele oudere krachten, iets te wens^hen overliet. Van een andere school wordt bericht, dat bij het bezoek der betrokken sub-Commissie, de kinderen eener klasse, die onder leiding stond van eene tijdelyke onderwijzeres, „vrij roerig’’ waren. Aangaande een derde school deelt men mede, dat eene tijdelyke onderwijzeres eenige moeite had met de handhaving der orde, hetgeen op de vorderingen der kinderen eenigen invloed had. Nog wordt door een sub-Commissie geklaagd over gebrek aan belangstelling bij eenige leden van het personeel. Een andere sub-Commissie evenwel meldt, dat bij een tweetal onderwijzeressen, over wie verleden jaar was geklaagd. in eene klasse, waar deze vroeger „slecht” moest worden genoemd, thans verbetering viel te constateeren. I VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1519