158 4°. Vi ssc hers haven. 5.962 M3. 18.964 M3. Totaal Den 25sten Maart had de aanbesteding plaats van het baggerwerk van 1 Mei 1915 tot 30 April 1919, volgens bestek No. 27, dienst 19151919. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver, A. Prins Thzn. te Sliedrecht, voor de som van totaal Door den aannemer G. A. van Hattem te Sliedrecht werd tot 30 April, overeenkomstig bestek No. 27, dienst 19111915, 18.964 M3. grond gebaggerd) in de vaar tuigen gemeten) en wel: In den ingang naar de binnenvoorhaven In de binnenvoorhaven6.723 In de binnenhaven6.279 het in orde houden van de kanaalglooiingen met ber men en van de hoofden in zee; het voorzien met hoekijzers van de voorhorren der benedenvloeddeuren van de binnensluis, ten einde be schadiging door aanvaring te voorkomen; het vernieuwen van twee peilschalen aan de binnen sluis. In het talud van den Kranenburgweg, tusschen de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan, werden 3 losplaatsen gemaakt ter vervanging van 4 los plaatsen aan de Suezkade, die werden opgeheven. De noodig gebleken vernieuwing van twee sluisdeuren van de schutsluis in de Loosduinsche vaart werd in eigen beheer aangevahgen en zal omstreeks 1 Maart 1916 gereed zijn. De voor de waterverversching ongebruikt gebleven keersluisdeuren onder de Loosduinsche brug, werden van daar verwijderd. Volgens bestek No. 12, aannemer Rietveld, werd de inrichting van het voormalige ketelhuis tot magazijn, wacht- en schaftlokaal en de inwendige afwerking van dat gebouw uitgevoerd en werden wederom verf- en behangwerken aan de gebouwen verricht. De werken bevonden zich aan het einde van het jaar in behoorlijken staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 151