1 53 14 Was iu 1914 het getal onvervulde plaatsen gestegen van van 21 tot 40, thans moeten wy vermelden, dat het getal onvervulde vacaturen op 1 Januari 1916 niet minder dan 66 bedroeg, d.i. eene toename met 26, voorwaar geen gering getal. Van de 66 vacaturen komen 5 op rekening van de hulp- school aan de Hondiusstraat, waar door de verhuizing van de bevolking naar de nieuw gebouwde burgerschool aan de Meidoornstraat 85 op 1 November nieuw personeel moest worden aan gesteld. Toch blijven er dan nog voor de overige gemeentescholen 61 over. Hierbij zijn niet gerekend de vacaturen voor het vak onderwijs in gymnastiek en handwerken, waarvan de ver vulling in den regel veel langer op zich laat wachten dan by het gewone onderwijs. Onbegrijpelijk lange termijnen verliepen nog tusschen het ontstaan der vacaturen en hare vervulling by het gewone onderwijs. Hoewel steeds belangrijke bedragen worden ten koste verbetering viel waar te nemen, terwijl men aangaande een andere school schrijft: „laat de handhaving der orde ineen enkel geval al iets te wenschen over, toch streeft dan de betrokkene zelf naar verbetering”. In verband met de voortdurende mobilisatie is in de lesroosters een paar malen wijziging gebracht. Den sub-eommissies is bij hare bezoeken niet gebleken, dat van het volgen der gewijzigde roosters afwijkingen plaats hadden. Een der sub-commissies schrijft evenwel als antwoord op de vraagWordt volgens den rooster gewerkt Ja, behoudens uitzonderingen voor de hoogste klassen, waarvoor niemand eenig verwijt treffen kun, omdat het met de beste bedoelingen geschiedt en zeker niet uit gemakzucht. Immers de klasse- onderwyzer, die gedurende de teekenles vry zou kunnen zijn, daar er een afzonderlijke onderwijzer voor teekenen is, geeft dan les in een examenvak (dit betreft een burgerschool). VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1520