53 15 gelegd aan de voorbereiding tot het maken van voordrachten (reizen door commissies van hoofden, vaak naar de meest afgelegen gemeenten in het landdaarna proeflessen te dezer stede j voor nieuw personeel, schijnt het hoogst moeilijk te zijn, geschikt personeel voor onze Haagsche scholen te krijgen. De Commissie vraagt zich af, waaraan dit is toe te schrijven. Zijn de salarissen te laag of daalt het gehalte der gegadigden Termynen van 6 maanden behooren tot de zeer gewone perioden, hoewel men gewoonlijk reeds geruimen tyd. vóórdat de vacature ontstaat, hiervan onderricht is. Wy noteeren hier ten slotte eenige data: Van 1 Sept. ’14-1 April ’15, dus 7 maanden a/d. Zwetstr. 22; Van 1 Mei ’15-1 Jan. ’16, 8 maanden a/d. Amalia v. Solmsstr. 42 Van 1 Oct. ’141 Juni ’15, 8 maanden a/d. Hoefkade 99; Van 1 Oct. ’14—1 Juli ’15, 9 maanden a/d. Fisherstr. 115; Van 1 April '15—1 Jan. '16, .9 maanden a/d. Teylerstr. 126: Van 1 Juni ’141 April ’15, 10 maanden a/d. Fisherstr. 115; Van 1 Aug. ’14—1 Juli ’15, 11 maanden a/d. Messstr. 3; Van 15 Jan. ’151 Jan. ’16, ll'l2 maand a/d. Hoefkade 99; Van vóór Aug. ’14—1 Jan. ’16,17 maanden a/d. Zwartew'eg63&; terwijl van 24 Januari 1915 en van 6 Mei ’15 resp. in twee vacaturen nog geen sprake was van vervulling op 1 Jan. 1916 aan de Duinstraat 10 en hetzelfde wordt vermeld van de Nieuwe Laantjes 8 ten opzichte van eene vacature, die reeds ■op 27 Febr. ’15 ontstond. Met genoegen heeft de Commissie opgemerkt, dat alle schoolhoofden dit jaar ook nauwkeurige opgaven hebben verstrekt van de data van het ontslag, zoodat de klachten, hierover in onze Jaarverslagen van 1913 en 1914 geuit, dit jaar achterwege kunnen blijven. Aangaande de verhouding tusschen hoofd en personeel kan de Commissie mededeelen, dat deze over het algemeen weder groote tevredenheid Rechtvaardigt. Van een school wordt gemeld: goed, doch met een paar leden van het personeel wat streng vormelijk; van een andere: niet altijd goed; een onderwijzeres deelde mede, door het hoofd niet altijd ■welwillend te worden behandeld; van een derde: niet, zooals het wezen moet: tegenover het VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1521