53 Conciërges. Tot nu toe zijn op de Haagsche openbare scholen nog geen conciërges aangesteld. Vermeldden wij het vorig jaar, dat in de in aanbouw zynde thans voltooide en in gebruik genomenburgerschool aan de Galvanistraat een vertrekje was gereserveerd voor den bediende, thans meldt het hoofd: er is geen conciërge, doch slechts een door mij aangestelde werkman, die diens diensten waarneemt. De conciërge-diensten nemen kweekelingen, leerlingen en de hoofden zelf waar. Wanneer komt in dezen toestand nu eindelijk eens ver andering? oude personeel koud en terughoudend, tegen nieuw gereser veerd. Ten slotte zy medegedeeld over de school, ook in het vorig Jaarverslag genoemd: nog steeds is het onderling vertrouwen tusschen hoofd en personeel niet aanwezig; wel openbaart zich dit niet in minder wenschelyke tooneelen, maar men kan het zoo voelen. Verbetering hierin zou in het belang van het onderwys zeer wenschelyk zyn. De verhouding tusschen de leden van het personeel onder ling is volgens de waarneming der sub-Commissies over het geheel goed te noemen. .Kon kameraadschappelyker zijn” schryft een sub-Commissie ten aanzien van een onder haar ressorteerende school. Overigens worden geen opmerkingen ter vermelding omtrent dit punt aangetroffen. Schoolvergaderingen. Dit jaar valt, uitsluitend ten aanzien van de burgerscholen, een vermeerdering van het aantal schoolvergaderingen te vermelden. Van de 37 tweede-klassescholen werden aan 3 (vorig jaar ook 3) op geregelde tyden schoolvergaderingen gehouden; aan ‘20 op ongeregelde tyden (vorig jaar 21); gemist werden zij op 13 scholen (vorig jaar 13). Met betrekking tot de 15 ïe-klassescholen wordt mede gedeeld, dat op geregelde tyden aan 2 (vorig jaar 3) en op ongeregelde tijden aan 4 (vorigjaar 5) scholen, vergaderingen werden gehouden, terwyl zij niet voorkwamen op 9 dezer scholen (vorig jaar 6). 16 VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1522