53 17 een Aangaande de burgerscholen valt te eonstateeren, dat men op 5 geregeld (vorig jaar 2) en op 13 ongeregeld (vorig.jaar 8) schoolvergaderingen hield, terwijl zy op 12 scholen vorig jaar 17) ontbraken. Het cyfer der schoolvergaderingen, op geregelde tijden gehouden, vermeerderde met 3 (10: 7); dat der schoolver gaderingen, op ongeregelde tijden, nam eveneens toe met 3 (3734), terwijl het getal scholen, waar geen vergaderingen werden gehouden, daalde tot 35 (vorig jaar 37). Waar schoolvergaderingen werden gehouden, woonde het personeel ze trouw by. Sommige hoofden noemden als oorzaak, waarom niet werd vergaderdgebrek aan belangstelling by het personeel anderen achtten vergaderingen niet in het belang van de school, terwy] verscheidene hoofden de voorkeur gaven aan onderlinge besprekingen. Individueel komt het personeel hierdoor echter met leerplan en methode der leervakken voor de geheele school niet in contact: ieder blyft slechts tot zyne eigen klasse bepaald. Van samenwerking tot harmonisch geheel kan op deze wyze geen sprake zyn: men blyft in zyn werk vreemd tegenover elkander staan en mist ook de gelegenheid iets van elkaar te leeren, dat ten bate van het geheele onderwys zou kunnen komen. De Commissie schryft voor een groot deel het gebrek aan lust tot het deelnemen aan schoolvergaderingen toe aan de omstandigheid, dat van eene niet gereglementeerde school vergadering, waarby dus de rechten en plichten der leden niet omschreven zijn, weinig nut wordt verwacht. Eene regeling aangaande verplichte schoolvergaderingen, zooals deze in de gemeente Amsterdam sedert 1904 bestaat en waaronder ook het verplicht bijivonen begrepen is, zou onze Commissie ook hier wenschelijk achten. Waarom zouden in Amsterdam zulke vergaderingen wel met succes kunnen gehouden worden en in de gemeente s-Gravenhage niet'? Wy oordeelen het daarom dienstig de Amsterdamsche regeling nogmaals onder de aandacht van Uwen Raad en het College van B. en W. te brengen r I VERSLAG LAGER ONDERWIJS 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1523