53 18 Artikel 1. Art. 3. Het Hoofd der school en alle vast aangestelde klasse-onder- wyzers en klasse-onderwyzeressen zyn, behoudens wettige redenen van verzuim, verplicht, de vergaderingen by te wonen. Vakonderwijzers en vakonderwyzeressen zyn bevoegd, de schoolvergaderingen by te wonen, doch zyn enkel verplicht die vergaderingen by te wonen, waar aangelegenheden behan- Burgemeester ex Wethouders van Amsterdam doen te weten, dat in hunne vergadering van den 27sten Mei 1904 is vastgesteld het volgende REGLEMENT voor de Schoolvergaderingen aan de Openbare Lagere Scholen te Amsterdam. REGLEMENT voor de Schoolvergaderingen aan de Openbare Lagere Scholen te Amsterdam. c. d. e. a. b. Art. 2. In de schoolvergaderingen mogen geen andere aange legenheden behandeld worden dan de navolgende: maatregelen van orde en tucht; de methodiek der leervakken en de verdeeling der leerstof over de verschillende klassen, binnen de grenzen van het leerplan, bedoeld in art. 21 der Wet op het lager onderwys; de schoolbibliotheek en de aanvragen van leermiddelen de wyze van bevordering der leerlingen; de regeling van leertochten (school wandel in gen en schoolreisjes), van de prysuitdeeling en van de school feestjes; de jaarlyksche verslagen omtrent schoolwandelingen en schoolvergaderingen maatregelen met betrekking tot de schoolhygiƫne. De schoolvergaderingen, die aan de openbare lagere scholen in de gemeente Amsterdam worden gehouden, hebben ten doel, de samenwerking tusschen de aan de school verbonden leerkrachten te bevorderen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1524