53 deld worden betreffende hun vak of algemeene maatregelen van orde en tucht. Alleen over die aangelegenheden hebben zy recht van stem. lijdelijk aangestelde onderwyzers of onderwijzeressen zijn geen lid van de schoolvergadering, maar kunnen door het Hoofd der school tot by woning der vergadering worden uitgenoodigd. Art. 5. De vergaderingen hebben plaats buiten den schooltyd. In de vacantie worden geen vergaderingen gehouden. De vergadering heeft een Voorzitter en een Secretaris. Het Hoofd der school is Voorzitter. By ontstentenis van het Hoofd treedt zyn plaatsvervanger als Voorzitter op. Wanneer deze tevens Secretaris is, wijst de vergadering voor dat geval een plaatsvervangend Secretaris aan. De Secretaris wordt op de eerste vergadering van elk jaar bij meerderheid van stemmen, bij gesloten briefjes, gekozen en is steeds herkiesbaar. Burgemeester en Wethouders behouden zich het recht voor om, wanneer, tengevolge van byzondere omstandigheden, de betrekking van Secretaris niet op de gewone wijze vervuld kan worden, zelf den Secretaris aan te wyzen. Art. 4. Aan de enkele scholen worden elk jaar minstens twee, aan de dubbele scholen minstens drie schoolvergaderingen gehouden. Art. 7. De Voorzitter bepaalt, na overleg met den Secretaris, wanneer een schoolvergadering zal plaats hebben. Indien minstens een derde van het vaste personeel aan den Voorzitter schriftelyk en met opgaaf van redenen het verlangen kenbaar maakt om eene schoolvergadering te houden, wordt hieraan uiterlijk binnen veertien dagen na de aanvraag voldaan. 19 VERSLAG LAGER ONDERWIJS Alt. 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1525