53 20 Art. 9. Aan het verzoek van één of meer leden om een punt op de agenda der gewone vergadering te plaatsen, wordt vol daan, mits dit verzoek van de noodige toelichting voorzien, vier dagen vóór den dag der vergadering schriftelyk by den Voorzitter wordt ingediend. Ingeval de Voorzitter bezwaar heeft dit punt op de agenda te plaatsen, roept hij de beslis sing in van Burgemeester en Wethouders. Op de agenda van eene buitengewone vergadering, die, ingevolge art. 7, op verzoek van minstens een derde van het vaste personeel is bijeengeroepen, hebben de punten, opgegeven door de leden, op wier verzoek de vergadering belegd is, den voorrang van behandeling. Ook ten opzichte van deze vergadering wordt gehandeld als in art. 8 bepaald is. Art 10. De Vergaderingen worden geleid door den Voorzitter. Indien de Voorzitter of de meerderheid der aanwezige leden het noodig oordeelt, wordt door mondelinge en hoof delijke stemming uitgemaakt, welke de meening der ver gadering is. Voorstellen zyn aangenomen, indien de meerderheid der stemhebbende leden er vóór gestemd heeft. By staking van stemmen is het voorstel verworpen. Aangenomen voorstellen hebben het karakter van adviezen. Art. 8. De Voorzitter stelt na overleg met den Secretaris de agenda op. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, zendt de Secretaris minstens acht dagen te voren aan elk lid eene oproeping benevens de agenda van de te houden vergadering. Eveneens minstens acht dagen te voren zendt de Secretaris de agenda aan den Wethouder voor het Onderwijs, en verder aan den Districts- en den Arrondissementsschoolopziener, den Ge meentelijken Inspecteur (Inspectrice), alsmede aan de leden van de resp. sub-Commissie van de plaatselyke Commissie van Toezicht. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1526