53 21 VERSLAG LAGER ONDERWIJS Burgemeester en Wethouders voomoemd, Van Leeuwen. Art. 12. Acht de Voorzitter een door de schoolvergadering aange nomen voorstel in strijd met de Wet, Verordening, met dit Reglement, of met het belang van de school, dan deelt hij dit, met opgaaf van redenen, binnen acht dagen, nadat het aangenomen is, schriftelijk mede aan Burgemeester en Wethouders en aan den Secretaris der vergadering.' De Secretaris geeft den leden der vergadering sehriftelijk kennis van het schreven van den Voorzitter en neemt het in de notulen op. de Secretaids, J. A. Baƫza. Art. 11. De Secretaris houdt de notulen der vergaderingen. Binnen tien dagen na de vergadering worden de door den Secretaris geteekende notulen in de kamer van het Hoofd gedurende een week ter lezing gelegd. Heeft de Voorzitter geen aanmerking op de notulen en worden hem binnen acht dagen na de ter lezing legging door geen der overige leden sehriftelijk aanmerkingen gemaakt, dan worden de notulen na verloop van laatstge noemden termijn door de handteekening van den Voorzitter bekrachtigd. Worden wel aanmerkingen gemaakt, dan worden de notulen eerst in de volgende vastgesteld. De notulen liggen steeds ter inzage voor den Wethouder en de in art. 8 genoemde leden van het Schooltoezicht. Art. 13. Dit Reglement, waarvan een exemplaar wordt uitgereikt aan iederen onderwijzer en aan iedere onderwijzeres, die by het openbaar lager onderwijs te Amsterdam vast is aan gesteld, treedt in werking op 1 September 1D04. Amsterdam, den 258ten Juni 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1527