53 22 Kweekelingen. Hoewel ook dit jaar weder door een grooter getal hoofden wordt vermeld, dat kweekelingen zoo nu en dan eens een les onder toezicht der onderwijzers of onder wijzeressen geven (slechts op een paar scholen geschiedt dit vrij geregeld, indien geen kweekelingen met akte aanwezig zijn, welke vermoedelijk met het oog op het onderwijs zelf voorgaan en daarvoor ook met f 300,per jaar door de gemeente worden bezoldigd i, zijn in de werkzaamheden der kweekelingen zonder akte geen belangrijke wijzigingen ge komen. Nog steeds bestaan zy inhet schrijven van school- geldkwitanties, absentielijstenportierdienstenhet op de post brengen van brievenhet kaften van boekenhet slypen van potloodenhet aan- en uitkleeden der kleinste kinderen het halen en wegbergen van leermiddelen; het naar huis vergezellen van leerlingen, die plotseling ongesteld worden schoolgeld inwisselen; het toezicht houden op het vegen der voeten by ’t aangaan der school; het verrichten van boodschappen naar het stadhuis; eenige hulp by’t onderwijs in de aanvangsklasse. Hierbij werd ook dit jaar weder vermeld: het brengen van jonge leerlingen naar de spreeklessenabsenten ophalenhet uitreiken van leermiddelenhet rondgaan in de klassen met circulaires van B. en W. of voorschriften van het hoofd het oversehrijven van staten; het schrijven der leerplicht- lystenhet toezicht op de urinoirs en privatenhet informeeren naar verzuimende leerlingen; het opwinden der klokken; het tellen van het schoolgeld; platen afstoften; kantlijnen trekken. Op een enkele school assisteeren zy de onderwijzers door bywerken van leerlingen, die ten achter geraakt zyn of door correctie van schriftelijk werk; op eene andere geven de kweekelingen van het 3e en 4e jaar nu en dan een les onder toezicht van den klasse-onderwyzer, doch van gere gelde opzettelijke leiding, waarby de kweekelingen vooraf eene schets van de te geven les moeten maken, die door het hoofd of den klasse-onderwyzer eerst met hen wordt besproken, zooals dit op de Leerscholen, verbonden aan de Kijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, regelmatig geschiedt, wordt in geen enkel Jaarverslag mei- VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1528