53 •23 2. Leerlingen en onderwijs. ding gemaakt, zoodat de Commissie tot haar leedwezen ook thans weder moet eonstateeren: aan de practische opleiding der kweekelingen wordt van gemeentewege te weinig gedaan. Daar de bijzondere Kweekschool van het „Haagsch Genoot schap” aan de Anthonie Duijckstraat, waarvan het school geld f 75.— per jaar bedraagt, door hare Leerschool slechts in de behoeften der eigen kweekelingen kan voorzien, blijft voor de aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen, die op de openbare scholen worden aangetroffen, een gemeen telijke oefenschool dringend noodig. Alleen de oprichting eener Kweekschool met Leerschool door de gemeente zou een afdoende maatregel zijn. Aan toelagen aan de kweekelingen zonder akte, die in de openbare lagere scholen aanwezig zijn en met de hierboven genoemde werkzaamheden worden belast, betaalde, volgens de opgaven der hoofden, de gemeente in 1915 de kapitale som van f 24.731,75. (De kweekelingen met akte ontvingen bovendien uit de gemeentekas f 4.238,50). Schoolverzuim. Het by de Leerplichtwet geoorloofd school verzuim, wegens ziekte of andere geldige redenen, bedroeg 4,90%. In 1914 beliep dit 4,85%, dus vermeerderde met 0,05 Het minste verzuim wordt dit jaar opgegeven aan de De Gheynstraat 511 De Korte Lombardstraat 4 leverde in 1915 het hoogste op: 10%. (Jeoorloofd verzuim (wegens het heerschen der mazelen) wordt alleen gemeld van de burgerschool aan deZaanstraat27, waar de meeste leerlingen van het 2d0 leerjaar op last van den schoolarts circa 14 dagen moesten thuis blijven. Het ongeoorloofd schoolverzuim bedroeg in 1915 gemiddeld 0,93 tegen 1,11 in 1914. Dit verminderde derhalve met 0,18%. Eene algemeene vermindering van het ongeoorloofd school verzuim valt dit jaar op de Scheveningsche scholen te eonstateeren. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1529