J I - 159 5°. Bruggen. 7.537 M3. nihil nihil f 58320.over de 4 jaar plus f 0.20 voor eiken M3. ge- haggerden grond. Na den len Mei werd door dezen aannemer overeen komstig genoemd bestek No. 27, 7.537 M3. grond gebag gerd (in de vaartuigen gemeten), en wel: In den ingang naar de binnenvoorhaven In de binnenvoorhaven In de binnenhaven Het volgens het bestek beschikbare materieel bestaat uit een emmerbaggermolen, een sleepboot en 2 onder- lossers. De aannemer, wien tevens door het Rijk het op de diepte houden van de buitenhaven is opgedragen, maakte voor het baggeren in de binnenvoorhaven ge bruik van zijn voor het op diepte houden van de buiten haven, in de haven aanwezigen zandzuiger. Bij den remstoel aan de N.O. zijde van den ingang naar de binnenvoorhaven is bij het stormweer den Hen November een oppervlakte van 25 M2. basalt- bekleeding van den frontmuur weggeslagen. De benoo- digde steen voor de herstelling is aangevoerd, doch de weersgesteldheid liet nog niet tot tot de herstelling over te gaan. Behalve het gewone onderhoud derdienstgebouwen, dat openbaar was aanbesteed, had het onderhoud der werken in eigen beheer plaats. Totaal In het geheel werd gebaggerd 7.537 M3. 26.501 Het onderhoud van de bruggen en het verfwerk der ijzeren binten had in eigen beheer plaats; het overige verfwerk werd openbaar aanbesteed. De gewone onderhoudswerkzaamheden bestonden in hoofdzaak in het herstellen en vernieuwen van dekken, het schoonmaken, afbikken en verven van de ijzeren binten, het herstellen en invoegen van metselwerk en het schoonmaken en smeren van de machinedeelen der beweegbare bruggen. Voorts werden de houten bedek kingen der bruggen Benoordenhoutscheweg (ingang

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 152