i 53 24 Duinstraat 10. Onwettig verzuimden 14 zeejongens. Vijf verzuimden gemiddeld 4 maanden en negen gemiddeld 7 maanden. Van de laatsten kwamen twee terug: één op 15 November en de andere op 1 December. De vjjf eerst- genoemden hadden op 1 Oct. aan de wet op den leerplicht voldaan. Duinstraat 55. Zeventien leerplichtige zeejongens verzuim den onwettig deze school, n.l. 14 van Mei tot October. 17 van Juni tot October. 7 van October tot November, Na 1 November nog 4, die niet terugkwamen. Badhuiskade 27. Het aantal leerplichtige jongens, die onwettig verzuimden ten dienste van de visschery in het afgeloopen jaar, was op deze school eerst vijf, later zeven. Bovendien voeren twee jongens mee op verklaring van den dokter: gezondheidsredenen (6 maanden ruim). Gemiddeld verzuimde iedere zeejongen ff*/3 maand (van 4 tot X'/j maand), terwijl er 3 nog niet op school terug waren op 15 December 1915. Nieuwe Laantjes 8. Hier verzuimden onwettig 12 zeejongens, ieder gemiddeld ongeveer 5 maanden. De school aan de Nieuwe Laantjes vermeldt 3,4% (v.j. 5,/2%\ die aan de Badhuiskade 4% (v.j. 4*/2%i, die aan de Duinstraat 10: 5% (v.j. (4 en die aan de Duinstraat 55: 5*/« (v- j- ’/o)- Aan de school aan de Vijzelstraat 121 beliep het willekeurig verzuim 3,4%. Rotterdamsche straat 66. Het onwettig verzuim bepaalde zich aan deze school tot zeven zeejongens. Vier hunner verzuimden van half Mei tot October, dus 4'2 maand. Toen konden ze worden afgeschreven wegens het bereiken van den 13-jarigen leeftijd. Twee keerden tegen het einde van November terug, verzuimden dus 6‘/2 maand. Een keerde nog niet terug. Gemiddeld verzuim ruim 5 maanden. ii VERSLAG LAGEK ONDERWIJS ..Zeejongens”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1530