53 25 In het geheel verzuimden derhalve ditjaar op de Schevenin g- sehe scholen onwettig: 61 zeejongens. In 1914 bedroeg dit getal 101. Wij kunnen dus constateeren, dat een vooruitgang van 40% is te boeken. Vijzelstraat 12J. Het getal onwettig verzuimende zeejongens bedroeg hier: 4; de gemiddelde tijd beliep 5 maanden. Met voldoening zag onze Commissie, dat in het afgeloopen jaar de Gemeenteraad op voorstel van Burgemeester en Wethouders en naar aanleiding van een schrijven onzer Commissie, d.d. 16 October 1913, eene Verordening heeft vastgesteld, krachtens artikel 29 der Leerplichtwet („De Gemeenteraad is bevoegd, b(j verordening te bepalen, dat onder bij die verordening te stellen voorwaarden, ambtenaren der politie gemachtigd zijn, een kind, dat zij gedurende de schooltijden op den openbaren weg aantreffen, te brengen naar het hoofd der school, tot welker leerlingen het kind behoort”l uidende Artikel 1. De door den Hoofdcommissaris van Politie aan gewezen ambtenaren der politie zijn gemachtigd, de door het hoofd eener openbare of bijzondere lagere school opge geven leerplichtige kinderen, die zich gedurende den school tijd op den openbaren weg bevinden, te brengen naar het hoofd der school, tot welker leerlingen die kinderen behooren. Artikel 2. Deze verordening treedt in werking den lsten Januari 1916. Hoewel onze Commissie de meening deelt van B. en W., waar zij zeggen, „dat het (door hen) aanbevolen middel alles behalve afdoende mag heeten”, hoopt zij, dat de toepassing van de nieuwe Verordening een moreelen invloed op het onwettig verzuim der „zeejongens” zal uitoefenen. Schoolvoeding en schoolkleeding. H intervoeding werd verstrekt aan 2697 leerlingen (v.j. 2766) der 2de-klassescholen en zomertoeding aan leerlingen (v.j. 581). Aangaande de vraag naar het getal leerlingen, aan wie VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1531