53 27 Sparen. Gespaard werd dit jaar op slechts 4 van de 30 burgerscholen en wel op die aan de Vinkensteynstraat 141 (occasioneel), de Falckstraat 116 (niet aangemoedigd. doch wel gelegenheid gegeven; f5.gespaard); den Zuidwal 65 postformulieren, f20.en de Copernicusstraat 159 if 150. Het sparen op de overige burgerscholen wordt blijkbaar aan de zorg der ouders overgelaten. Op de fcZasse-scholen aan de Hoefkade 99 en aan de Tullinghstraat 2 wordt niet gespaard; op laatstgenoemde school nog steeds niet wegens de bemoeilijking van het postkantoor. Aan de 2® klasse-school Nieuwe Havendwarsstraat 4 wordt bijna niet gespaard, omdat de ouders der kinderen te arm zijn. Op alle overige lste en 2* fcZasse-scholen wordt gespaard. Hieromtrent wordt door de hoofden nader gemeld: Nieuwe Schoolstraat 22af 78,Stevinstraatf 4,75 per niet in, werken zelfs tegen door de kinderen geen toestem ming te geven”, „’t aantal gaat langzamerhand achteruit door vermindering van de belangstelling der ouders”, „van belangstelling weinig opgemerkt”, „de ouders dringen er niet sterk op aan” zijn aanhalingen uit de hoofden-verslagen, in antwoord op de vraag naar het oordeel der ouders; slechts éénmaal„het wordt door de ouders op prijs gesteld”. Wat den lust der leerlingen zelf aangaat, vermeldt een schoolhoofd: de onzindelijksten nemen geen deel; een ander verklaartdoor gebrek aan voldoende onderkleeding blijven enkelen weg; een derde schrijft: het personeel kan hoe langer hoe minder van de kinderen gedaan krjjgen, dat ze naar het bad gaan. Het oordeel van het personeel is gunstig aangaande den invloed, dien het schoolbad op de kinderen zelf heeft. Van slechts een school wordt toename gemeld. De Plaatselyke Commissie van Toezicht meent, dat in het bijzonder de aandacht der hoofden van scholen, wien het aangaat, dient te worden gevestigd op het belang der gezondheid van het volkskind, in dezen gelegen in het meer algemeen gebruik maken van deze nuttige instelling, waar aan de gemeente geen kosten heeft gespaard. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1533