53 29 Geneeskundig toezicht op de scholen. De navolgende burger scholen werden in 1915 door de schoolartsen bezochtAtjeh- straat 31 (1 X); Schelpkade 43 (3 X)i Waalstraat 32 (2 X)t Wilhelmina-van-Pruisenstraat 41 (1 X); Amalia-van-Solms- straat 42 (4 X); Koningin-Sophiestraat 91 (4 X)1 Vinken- steynstraat 141 (2 X); Falckstraat 116 (2 X); Frans-Hals- straat 93 (2 X); Dibbetsstraat 51 (3 X)> Zuidwal 65 (4X)r Zaanstraat 27 (3 X)> Copernicusstraat 159 (3 X)1 Keppler- verbonden, voor een deel bestreden uit spaarpenningen der leerlingenSparen de kinderen veel, dan suppleert de gemeente een geringe som en omgekeerd. De Commissie blijft by haar wensch, dat alle spaargelden der leerlingen dezen by het verlaten der school kunnen worden uitgekeerd. Het sparen voor schoolreisjes dient op te houden. De gemeente trekke een zeker bedrag per deel nemend leerling, voor alle scholen gelyk, uit. Bij het verlaten der school, als dus de kinderen hunne intrede in de maatschappij doen, is er voor de aanschaffing van allerlei zaken, die voor het beroep onontbeerlijk zijn, zooveel geld noodig, dat het ons wenschelyk voorkomt, de gemeentekas niet te bevoordeelen tot schade van de toe komst van het minder bedeelde kind. Men vergelijke aan het slot van het artikelSchoolwandetingen en schoolreisjes de verschillende bedragen ipag. 34). Onderwijs aan schipperskinderen. Aangaande de schippers klasse, gevestigd in het gebouw der openbare school aan het Ryswyksche Plein 38, vernemen wij van het hoofd, belast met de regeling van dat onderwys: In het afgeloopen jaar werden 29 schipperskinderen toege laten, terwyl er 26 vertrokken, van wie 3 naar de in September j.l. te Vreeswyk opgerichte school voor schipperskinderen (Prins-Hendriksehool). Het aantal ingeschreven leerlingen bedraagt thans 18 jongens en 23 meisjes, wier gedrag en ijver alle jaren reden tot tevredenheid gaven. Gedurende den winter was het bezoek geringer dan andere jaren, zoodat geen tweede leerkracht behoefde te worden aangesteld. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1535