I 53 30 I Gemeentelijke schoolinspectie. Omtrent dit instituut kunnen wjj Uwen Raad nog slechts weinig mededeelen. Uit de Bijlage van de Handelingen van den Gemeenteraad, No. 914 van 31 Maart 1914, blijkt, dat Burgemeester en Wethouders tot de overtuiging waren gekomen, dat het by de voortdurende toeneming van het getal der scholen en met het oog op de belangrijke aangelegenheden, welke op onderwijsgebied steeds aan de orde zijn, inderdaad zeer ge- wenscht was, den Wethouder van Onderwijs den vakkundigen bijstand te verzekeren van een met onderwijsaangelegenheden volkomen vertrouwd ambtenaar. Bedoelde ambtenaar zou voorts: 1°. geregeld de scholen moeten bezoeken 2°. waar dit noodig bleek, er naar moeten streven door bespreking met de hoofden meer eenheid in den gang van het onderwijs te brengen; 3°. moeten toezien op het naleven der verschillende ver ordeningen; 4°. een zuinig en oordeelkundig gebruik van leermiddelen en schoolbehoeften dienen te bevorderen; 5°. overigens de afdoening van tal van kleinere aangelegen- straat 301 (1 X)» Korte Lombardstraat 11 (2 X); Meidoorn- straat 85 (2 X); Van Merlenstraat 67 (2 X); Korte Lombard straat 7 (4 X); Van Hoorn beekstraat 5 (4 X): Paulus-Buys- straat 51 (4 X); Haagschestraat 2 (1 X): Koningin-Emma- kade 119 (4 Xv» Alexanderplein 14 (4 X); Galvanistraat43 (2X); Koningin-Emmakade 4a (3 X)» Van Swindenstraat 14 (IX); Neptunusstraat 92 (3X)> Van Beuningenstraat 201 (2Xk Niet bezocht werden de burgerscholen a/d. Hondiusstraat 76 en aan de Van Beverningkstraat 29. Alle 1ste- en 2de-klassescholen werden minstens eenmaal door de schoolartsen bezochtenkele scholen ontvingen zelfs 8 a 9 bezoeken. Nog wordt gemeld, dat wederom leerlingen geneeskundig werden onderzocht, zoowel in het schoolgebouw als op het Schoolartsenbureau aan de Laan 34. A VERSLAG LAGER ONOERWIJS i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1536