L 53 32 Schoolwandelingen en schoolreisjes. a. Burgerscholen. Nóch schoolwandelingen, nóch schoolreisjes deden de leer lingen der volgende burgerscholenAtjehstraat 31, Zuidwal 65, Zaanstraat 27, Kepplerstraat 301, Koningin-Emmakade 119, Alexanderplein 14, Koningin-Emmakade 4a, Van Swin- denstraat 14, Wilhelmina-van-Pruisenstraat 41, Vinkensteyn- straat 141, Falckstraat 116, Hondiusstraat 76, Korte Lombard- straat 7, Van Beverningkstraat 29. Dezelfde motieven, die in vorige jaren worden opgegeven, voor het niet houden van schoolwandelingen en schoolreisjes Daar de hoofden van scholen reeds sedert vele jaren klachten aanheffen over de enorme administratieve werk zaamheden, hun opgedragen, waartoe volgens hen niet weinig bydroeg de tijdroovende correspondentie over tal van kleinere aangelegenheden met de Afdeeling onderwijs, achtte onze Commissie het niet ondienstig, te informeeren naar punt 5. In hoeverre in 1915 is tegemoet gekomen of voldaan aan den eisch, aangegeven in punt 5: „de afdoening van tal van kleinere aangelegenheden, welke thans eentydroovende briefwisseling vordert, door bespreking voorbereiden”, kan reeds gedeeltelik worden opgemaakt uit den uitslag van het onderzoek naar punt 1, bovenvermeld: wanneer 51 scholen (van de 82) geen en 18 slechts één bezoek hebben ontvangen, zal voorbereidende bespreking geen of een zeer onbeteekende vermindering in de administratieve werkzaam heden dier hoofden hebben gebracht. De vraag, door ons aan de hoofden gesteldOndergingen Uwe administratieve werkzaamheden vermindering, nu vele zaken mondeling kunnen worden afgedaan? werd doorpeen enkel hoofd bevestigend beantwoord, ook niet door de 3 hoofden, die 4 bezoeken ontvingen en het eene hootd, dat er 7 kreeg. Derhalve heeft ook de uitslag van dit onderzoek onze Commissie teleurgesteld. te zijn”, ziet, op grond van bovenstaande opgave, haar w’ensch niet bevredigd. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1538