160 Haagsche Bosch), Sweelinckplein en Denneweg ver vangen door gewapend beton, waarop keien. Voortgegaan werd met het vervangen van hinderlijke houten kokers door gewapend-beton-constructies en wel bij de bruggen: PrinsessegraehtKoninginnegracht, Paul Krugerlaan (N.O. trottoir), Laan van Meerder- voort over de Afzanderjjvaart (N.W. trottoir) en Prins Hendrikstraat over de Afzanderjjvaart (N.W. trottoir). Voorts werden in de steenen bruggen Rjjswijksche plein, Pletterjjstraat en N.W. Binnensingel kokers in de steenen trottoirs ingehakt en wel bjj de twee eerste ten behoeve van de Rijks-Telegraaf en bij de laatste voor den Gemeentelijken Telefoondienst. Ik* brug tusschen Spui en Zieken kwam gereed. 7 D u i n e n. De duinen langs het strand en den Strandweg wer den voor een gedeelte opnieuw met helm beplant; de 6°. Kaaimuren en beschoeiingen. Het gewone onderhoud hiervan geschiedde in eigen beheer; de werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk in het herstellen, vernieuwen en invoegen van metselwerk en vernieuwen van schoeiïnghout. De kaaimuur langs de Noordzijde van het Kanaal bij de brug Neptunusstraat werd over een lengte van 45 M. tot aan de houten fundeering afgebroken en vernieuwd, terwijl de kaaimuur langs de overzijde hier en daar werd hersteld. Langs de Loosduinsehe vaart bij Eik en Duinen (voormalig havenkantoor) werd een gedeelte, lang 15 M. nieuwe schoeiïng gemaakt, terwijl langs het Afvoerkanaal (Aschstaal) een gedeelte, lang 10 M. werd vernieuwd. Ter vervanging van een verzakt ge deelte kaaimuur bij de Loosduinsehe brug, lang 13 M. werd een nieuwe schoeiïng gemaakt. De overige sehoeiïngen werden hier en daar hersteld. Het remmingwerk aan de draaibrug Laakhaven (Rjjswjjkscheweg) werd hersteld. Langs de N.W. zjjde van het Afvoerkanaal werd, hij het terrein der Electrische Centrale, een kaaimuur ge bouwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 153