53 3fe Wederom waren bet de klassen 1—12, waarin het ontijdig verlaten der school voorkwam, terwyl hiervoor dezelfde oor zaken worden opgegeven, die wy in ons vorig Jaarverslag vermeldden, zooals: langdurige ziekte, gebrek aan aanleg, zwakke geestvermogens, herhaalde overplaatsing, langdurig ongeoorloofd schoolverzuim, assistentie in de huishouding, het liefst spoedig beginnen met het leeren van een ambacht, onver schilligheid der ouders, iinanciëele overwegingen, verhuizing. Voor zoover de ouders door onverschilligheid ontijdig verlaten der school op hunne rekening hebben, kunnen de door onze Commissie reeds sedert eenige jaren aangegeven middelen ter verbetering in dezen toestand ook nu weder worden aanbevolen, n.l.strengere toepassing van de Leer plichtwet, verlenging van den verplichten leertjjd tot 14 jaar, uitbreiding van het arbeidsveld der voogdijraden, betere wetgeving op den kinderarbeid en in het bijzonder voor Scheveningenmeerdere medewerking der reeders. Resultaten van het onderwijs. Nu wy thans ongeveer ander half jaar de lasten der mobilisatie ook op onderwijsgebied hebben gedragen, kan beter dan in het begin van 1915 de invloed worden vastgesteld, dien de noodig geworden reorganisatie op onderwys en leerlingen heeft uitgeoefend. Zooals wjj reeds in het Verslag over 1914 vermeldden, zyn tal van openbare scholen door de militaire autoriteit in beslag genomen, in ’t geheel 35 gebouwen van de 82. Van deze 82 dienen nog 3,5 voor gemeenschappelijk gebruik, zoodat in slechts 8269 of 13 schoolgebouwen het onderwys zyn nor malen gang kan gaan. Deze scholen zynAmmunitiehaven 10 (2<k“ klasse), Waalstraat 82 (burgerseh.), Wilhelmina-van- Pruisenstraat 41 (burgerseh.), Zwetstraat 22 (lBte klasse), Van Dyckstraat 55a (lste klasse), Achter-Raamstraat 10 (Ist* klasse), Hondiusstraat 76 hulpschool, burgerschool), Meidoomstraat 85 (burgerschool), Korte Lombardstraat 7 (burgerschool), Van Beverningkstraat 29 ^burgerschool), Gal- vanistraat 43 (burgerschool), Westduinweg ongen. (lste klasse) en de Van-den-Eyndestraat 54 ihulpschool, burgerschool), dus 1 tweede-klasseschool (van de 37), 4 eerste-klassescholen (van de 15) en 8 burgerscholen (van de 30). VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1542