53 38 Dat het buiten gebruik stellen van schoolgebouwen en het daardoor noodig geworden in gebruik nemen van andere voor de bevolking van twee scholen storend op het onder wijs zou werken, was te voorzien en heeft zich in den loop van het jaar bevestigd. Onze Commissie zag zich daardoor gedrongen, een missive aan het College van B. en W. te zenden met het drin gend verzoek, zoo spoedig doenlik de door de militaire autoriteit in beslag genomen schoolgebouwen te laten ont ruimen en hiervoor in de plaats barakken aan te bieden, in aansluiting by hetgeen de Minister van Binnenlandsche Zaken in een der zittingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal omtrent dit onderwerp in het algemeen had medegedeeld. Onze Commissie ontving op dit verzoek na een paar maan den geen antwoord doch het bericht, dat opnieuw een school (die aan de Sirtemastraat 179) ter beschikking van de mili taire autoriteit was gesteld! Daar wy als Commissie van Toezicht in dit opzicht slechts op misstanden kunnen wijzen en ook daaromtrent alleen advies vermogen te geven, moeten wy verder berusten in den ten nadeele van het onderwys gehandhaafden toestand. Op de vraag, hoe het oordeel der sub-Commissies in ’t algemeen omtrent de resultaten van het onderwys luidt, ontvingen wy ten antwoord aangaande 21 scholen: „zeer goed”, „zeer bevredigend”. Van een eerste-klasseschool wordt medegedeeld, dat de resultaten over ’t algemeen niet voldoende kunnen worden geheeten; aangaande een andere zegt de betrokken sub commissie, dat zy naast zeer goede resultaten in andere klassen in een paar slechts matige opmerkte, terwyl van eene derde wordt gemeld, dat het succès goed mag worden genoemd en in het bijzonder het zangonderwijs een hoogte heeft bereikt, die gunstig afsteekt bij verschillende andere scholen. De uitkomsten van een tweede-klasseschool worden, gelet op het gehalte der leerlingen en op de omgeving, waaruit zy voortkomen, bevredigend genoemd. Een vergelijking van deze school met andere van dezelfde klasse zal daardoor VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1544