53 39 in den regel niet in haar voordeel uitvallen. Met betrekking tot eene tweede meldt men, dat de resultaten beter konden zijnten opzichte van een derde zegt de sub-Commissie, dat een 7de leerjaar wenschelijk zou zyn, .daar, wanneer de leerlingen niet aan het herhalingsonderwijs deelnemen hunne ontwikkeling volstrekt onvoldoende moet worden geacht. Over een vierde oordeelt menSteeds kon de sub-Commissie gewagen’ van de gunstige resultaten, aan deze school ver kregen. Nu moet zij wel geen klacht uiten, maar zij voelt zich toch geroepen, te wyzen op de niet geringe schade, die het onderwijs aan deze school lijdt. Onder de gegeven omstandigheden wordt nog veel bereikt, maar toch niet, wat vroeger mogelyk was. De hoofdvakken (lezen, schrijven, rekenen, taal i worden met grooten y ver nog zooveel mogelijk op peil gehouden, maar de bijvakken, b.v. zang en geschie denis, komen geheel in de verdrukking. Het zoogen. zaak- onderwijs staat zoo goed als geheel stil. In de lagere klassen, b.v. de 4de en 5de, komt men met lezen ook niet zoover als gewoonlijk. Dit alles is te wyten aan de mobilisatieregeling, die wel niet zooveel minder uren geeft, maar andere uren: lessen aan het einde van een te langen schooltijd, die door te korte rustpoozen wordt afgewisseld. Verder werkt het rumoer, veroorzaakt door de militairen in een aangrenzend schoolgebouw, eveneens belemmerend op het onderwijs. Van een burgerschool worden de resultaten niet bijzonder” genoemd, o.a. in rekenen zyn de kinderen zeer ten achter. Het nieuwe hoofd brengt echter verandering in de methode en hoopt mettertijd op betere resultaten; over een tweede meldt de betrokken sub-Commissiewjj vonden het schrifte lijk werk in verscheidene klassen niet voldoende: ook het technisch lezen zonder fouten liet te wenschen over. De onderwijzers schryven dit aan te veel huiswerk en aan mindere belangstelling van de ouders toe. Ons schijnt meer netheid, juist ook voor deze kinderen, zeer gewenscht. De uitkomsten zijn op de burgerscholen over ’t geheel bevredigend. In den Staat, letter H., achter in het Verslag vindt men een overzicht van de resultaten van iedere school. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1545