53 40 Ook thans weder wordt aangaande de proefnemingen op enkele 1ste- en 2de-klasse-scholen met de inrichting van klassen voor minder begaafde en vakzwakke leerlingen niets naders vermeld. Nog steeds wacht de Commissie op het brengen van meer eenheid in de leerplannen der verschillende eategoriën scholen. Zij drukt den wensch uit, dat in de vergaderingen der schoolhoofden dit onderwerp op verzoek van het College van B. en W. een punt van beraadslaging zal uitmaken of dat een Commissie uit de hoofden zal worden benoemd, die een uniform leerplan samenstelt, dat na ommekomst van 4 of 5 jaren zal kunnen gewyzigd worden, in hoofdzaak met het oog op de boekenlysten, die thans op alle 82 open bare scholen verschillen. Op de vraag: Heeft de mobilisatie-toestand naar uwe meening invloed uitgeoefend op de resultaten van het onderwys? Zoo ja, in hoeverre? wordt door de sub-Commis- sies slechts van een enkele school getuigd, dat de invloed „niet bijzonder merkbaar” is, doch ten opzichte van de meeste scholen luidt het oordeel, dat de mobilisatie-gevolgen voor het onderwijs zeer nadeelig zijn. In ’t bijzonder komen de zoogen. bijvakken: natuurkennis, geschiedenis,aardrijks kunde, handenarbeid, zingen in het gedrang. De hoofd vakken: lezen, schryven, rekenen en Nederlandsche taal worden zooveel mogelyk „bijgehouden.” Het onderwijs in de gymnastiek is zelfs gedurende eenige maanden voor de 3 a 4 laagste klassen geheel afgeschaft geweest wegens de vele bezwaren, die aan het geven van dit onderwys buiten de gewone schooluren waren verbonden. Later is een nieuwe regeling getroffen, waarby werd bepaald, dat onder de ge wone schooluren weder gegymnastiseerd zon worden. Deze maatregel maakte den toestand weer normaal. Den invloed der mobilisatie op het handwerk-onderwijs vindt nien in het verslag der sub-Commissie voor dit vak nader besproken. De beperking der lesuren heeft een minder ongunstigen invloed uitgeoefend dan de verplaatsing der lessen beurte lings op den morgen en den namiddag. Over de resultaten der nainiddaglessen wordt algemeen geklaagd. Na den voor- VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1546