53 41 afgaauden morgen, die door spel of anderen lichamelijken arbeid in beslag wordt genomen en het gebruik van den middagmaaltijd zijn verreweg de meeste leerlingen des namiddags minder geschikt, vaak geheel ongeschikt, om hun volle aandacht aan het onderwijs te wyden. Het spreekt van zelf, dat vooral op de 1ste- en 2de-klasse- scholen, die het leeuwenaandeel hebben in de inbeslagneming der gebouwen, de vorderingen der leerlingen hierdoor aan zienlek lijden, hoofdzakelijk in de lagere klassen, waar ook hier en daar minder kinderen tot een hoogere klasse worden bevorderd dan in normale tijden. De halve schooldagen werken bovendien de verzuimen in de hand. Tyd voor de zoo noodzakelijke herhaling van het geleerde ontbreekt natuurlijk eveneens. De sub-Commissies dringen er dan ook bijna eenstemmig krachtig op aan, om de ontruiming der schoolgebouwen, thans nog door militairen bezet, zoo spoedig mogeiyk te doen plaats hebben. De sub-Commissie in de 2de Afdeding meldt nog het volgende In enkele der vorige verslagen hpeft men eene opmerking betredende het spreken en lezen kunnen vinden. Het zij ons veroorloofd, waar we de zaak van zoo groot belang achten, nog maar weer eens dezelfde klok te luiden. Al zouden we niet willen of mogen beweren, dat het spreken en lezen in de hoogere en hoogste klassen slecht is, toch trof het ons herhaaldelijk, dat de leerlingen zoo rad, zoo klankloos, zoo ongearticuleerd, zoo futloos de woorden er uitbrachten. Nu gaat, waar een kind zich aan genoemde ernstige fout schuldig maakt, niet alleen het gesprokene, zooals ons heel vaak bleek, voor zijne klasse-genooten verloren, maar ook zal al spoedig hunne belangstelling in de les tot onder nul dalen. En hoe kan zoo’n kind zelf belang stellen in, iets zien, of voelen bij hetgeen het zegt, wanneer het zijne zinnen zoo onduidelijk, zoo eentonig ten gehoore brengt Meermalen moesten we denken .aan de opmerking, die VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1547