53 43 Als leermiddel wordt de handenarbeid onderwezen aan de scholen: Boylestraat 20 (in de lagere klassen); Achterraam- het leerplan onder het vak „Natuurkennis” opgenoinen. In klasse 16 wordt het als leervak behandeld. Tengevolge van den inobilisatie-toestand kon gedurende dit jaar alleen klei-arbeid in kl. 1 en 2 tot zyn recht komen i de Van-Merlen- straat 67 (vouwen volgens Stam en Van Wamel, in de eerste 2 klassen). Aan de school Haagschestraat 26 wordt slöjd (kleiarbeid) als leervak onderwezen en als leermiddel bij het zaakonderwys in de 2 eerste klassen. Wat de eerste-klassescholen betreft, wordt gemeld, dat handenarbeid uitsluitend als leervak wordt gebruikt aan de school: Bakkerstraat 59, doch alleen op den winteravond- cursus. Aan de school Van Dyckstraat 55 a wordt slöjd als leermiddel in de laagste 4 klassen onderwezen en als leervak voor vrouwelyke leerlingen uit de hoogere leerjaren, ge durende het handwerkonderwys, terwijl aan de school Messstraat 3 grepen uit Ligthart’s „Het volle leven” worden behandeld. Uit het bovenstaande blijkt, dat met de „proefnemingen” nog steeds langzaam wordt voortgegaan. Aangaande de tweede-klassescholen zij het volgende mede gedeeld De afzonderlijke cursus aan de Nieuwe-Havendwarsstraat 4, is nog steeds, in verband met de mobilisatie tydelijk opge heven. Aan de Hemsterhuisstraat 2d wordt op Woensdagmiddag aan 10 a 12 jongens les in cartonarbeid gegeven. Aan de Badhuiskade 27 wordt een cursus in handenarbeid bij wijze van proefneming, enkel voor jongens van de twee hoogste klassen gehouden. Wederom werd aan de Wouwermanstraat 3 slöjd op een afzonderleken cursus buiten de schooluren onderwezen, evenals aan de De Gheynstraat 51. VERSLAG LAGER ONDEtWUS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1549