161 59.151.08 908.825 392.445 27.745.385 De uitgaven voor de werken onder letter e en d sub B. niet uitzondering van die in verband met de uitvoering van stratenplannen of begrepen in de overige sub B. reeds genoemde uitgaven bedroegen: Voor plaatsen van rustbanken in het Haagsche Bosch, Seheveningsche Boschjes, enz. Voor het onderhouden en op diepte hou den van de wateren en grachten, het on derhouden en vernieuwen van de glooi ingen en waterkeeringen Voor het onderhouden en vernieuwen van de kaaimuren en schoeiïngen, raster werken, palen en ringsteenen Transporteeren Voor den aanleg van een park Witte BrugKurh aus Voor kosten van het maken van eene voorziening aan den duinvoet bij het Zui- derhoofd van het Afvoerkanaal en van het aldaar Strand Voor het onderhouden en vernieuwen van wegen en voetpaden en de in verband daarmede staande werkenf kosten van het aanschaffen en maken van een afrit naar het 19.248.93 f107.446,66 helmbeplantingen, de draadafrasteringen en de be strate glooiingen der duinen langs de Z.O. zijde van den Strandweg werden zooveel mogelyk in goeden staat onderhouden. Op het gedeelte strand tusschen de Visschershaven en strandpaal No. 101 en tegenover de abri der H. IJ. S. M. werd over het geheel en voor het Kurhaus en nabij den afrit van den Strandweg tegenover het Palace- Hotel gedeeltelijk verhooging geconstateerd, terwijl het strand in de omgeving van de laagwaterlijn op laatst genoemde plaats eenigszins werd verlaagd. Overigens bleef het strand vrij stationnair. 5» 5? 5 it

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 154