Nog wordt door enkele hoofden medegedeeld, dat, in ver band met de tijdsomstandigheden. voorloopig geen handen arbeid wordt onderwezen. straat 10 methode-Ligtharti; Copernicusstraat 159 (vouwen, knippen en teekenen als hulpmiddel by het meetkundig rekenen en het aanschouwingsonderwys); Koningin-Sophie- straat 91 vouwen en knippen by het rekenen en teekenen Ammunitiehaven 10 (voor de eerste 2 leerjaren, by de be handeling van Ligthait’s: „Het volle leven”); Tullinghstraat 2 (in alle klassen klei- en cartonarbeid in de gewone lokalen onder leiding van den gewonen onderwijzen; Keppler- straat 301 (in de beide laagste klassen papier-en kleiarbeid,; Zusterstraat 121 (vouwen in de laagste klassen). Wat doen de jongens, als de meisjes handwerken? Waar het handwerkonderwys binnen de gewone school uren valt, worden de mannelijke leerlingen in dien tyd bezig gehouden met teekenen, herhalingsoefeningen, rekenen, handenarbeid, schrijven, lezen en taaloefeningen en op één school met gymnastiek. Worden de handwerken buiten de schooluren onderwezen, dan hebben de jongens vrij. Bibliotheek. «Op bijna alle scholen met. voltallige klassen wordt, zoow'el voor het onderwijzend personeel als voor de leerlingen, een bibliotheek aangetroffen; In wording zijn zij aan de scholen: Hondiusstraat 76, Paulus-Buysstraat 51 en Van Beverningkstraat 21, terwijl aan den Westduinweg een bibliotheek voor het personeel aanwezig is, doch niet voor de leerlingen, aangezien deze er nog te jong voor zijn. Hoewel de niobilisatietoestand ook niet zonder invloed bleef op het gebruik van de bibliotheek, mag deze toch over het algemeen bevredigend genoemd worden. Aangaande den toestand der boekwerken kan worden medegedeeld, dat deze te wenschen overliet aan de navolgende scholen: Ammunitiehaven 10; Vijzelstraat 12Ï; Zwarteweg63b; De Gheynstraat 51; Teyierstraat 126; Langnekstraat 101; 44 VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1550