53 45 Tabel H. van dit Verslag vermeldt voor elke school af zonderlijk het getal leerlingen, aan wie een getuigschrift en eene belooning werd geschonken. Belooningen en eereblijken. Hieromtrent zijn nóch in de Ver slagen der sub commissie, nóch in die der hoofden bijzonder- heden medegedeeld. De toestand is zooals hieruit kan worden geconcludeerd dezelfde gebleven, zoodat wij kunnen besluiten met hetgeen het vorig jaar als slot werd geschreven: De Commissie blijft er op aandringen, dat zoowel aan de leerlingen der vervolgkUissen als aan die der burgerscholen* ter aanmoediging van den leerlust bij het eindigen van den leercursus een prijs worde geschonken, evenals dit aan het Gymnasium geschiedt, waar zelfs bij overgang van de eene naar de andere klasse getuigschriften en prijzen worden uitgereikt op kosten der gemeente. Is bij het voorbereidend hooger onderwijs aanmoediging meer noodig dan bij het lager Wouwermanstraat 1; Van Ostadestraat 249; Aehterraam- straat 10; Lijnbaan 38; Kritzingerstraat 203; Zusterstraat 121 Bleekerslaan 11; Korte Lombardstraat 7; Sirtemastraat 179; Galvanistraat 43; Hemsterhuisstraat 2d; Duinstraat 55 en Van Beuningenstraat 201. Nog wordt door enkele hoofden gemeld, dat, tengevolge van het verblijf van militairen in hunne school, een groot deel der bibliotheek vernield of op geheimzinnige wijze verdwenen is1 Daar de door B. en W. voorgeschreven zuinigheid ook dit jaar van kracht bleef, konden geen aaukoopen of ver nieuwingen van boekwerken plaats vinden. De onderwijzers en onderwijzeressen maakten voor een deel een vrjj druk gebruik van de Arrondissetnenis-lnbliotheek. Het is echter jammer, dat deze uit de middenstad is ver plaatst naar de uiterste gemeentegrens in het Bezuidenhout- gedeelte. Voor verreweg het grootste deel der onderwjjzers- (-essen) zal eene reis naar de Wilhelmina-van-Pruiseiistraat een onoverkomelijk bezwaar opleveren. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1551