53 52 geplaatst; Fisherstraat 1172, 1 geplaatst, de ander nog op school; De Vliegerstraat 28: 14, 1 geplaatst; Fan Swinden- straat 14: 4, 2 met 't oog op hun jeugd naar een fröbelschool, 2 op cursus geplaatst; Nieuwe Laantjes 8: geen; Badhuis kade 2710, 8 geplaatst op school Badhuisstraat, 3 in begin Mei, 5 begin Juni; Rotterdamsehestraat 66: 5, allen geplaatst op school Badhuisstraat; termyn vóór plaatsing zes weken; Neptunusstraat 92: 2 waarschijnlijk achterlijken, ouders wen- schen geen plaatsing op spec, schoolDuinstraat 103, cursus gevolgd, termyn vóór -plaatsing 3 maandenDuinstraat 55 2, cursus gevolgd, termyn vóór pl. 2 maanden; Messstraat 3: geenVan Beuningenstraat 201geen. Onhandelbare leerlingen. Als antwoord op onze vraag aan de hoofden: „Hoeveelen van welken leeftyd werden als onhandelbaar verwijderd Gedurende hoeveel tyd?”, kwamen de volgende berichten in: Ammunitiehaven 10: Eén leerling voor goed ontslagen, nadat hij eerst reeds op een vroegere school was verwijderd. De oorzaak ligt eer in de onhandelbaarheid der moeder, met wie de pogingen tot samenwerking na 2 jaar werden opge geven. Van Damstraat 11 jongen gedurende 5 dagen ver wyderd; Frans-Halsstraat 93: Wegens wangedrag zijn 2 jongens gedurende 3 dagen van de school verwijderd. Kritzingerstraat 203: een jongen voor goed verwyderd. Korte Lombardstraat 4: Een jongen, die voor onbepaalden tyd van de school was verwyderd, is later naar een tucht school gegaan. Duinstraat 10: Een jongen werd voor een week tijds verwijderd. Later werd hy, op advies van de betrokken sub-Commissie uit de Schoolcommissie, op eene andere school geplaatst. Ten slotte deelt het hoofd der school aan de Duinstraat i>:> mede, dat één leerling van de school Duinstraat 10 afkomstig en wegens slecht gedrag, op verzoek der Commissie van Bijstand, overgeplaatst, uit eigen beweging is vertrokken, toen het ook op eerstgenoemde school dreigde verkeerd te gaan. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1558