53 53 3. Gebouwen en omgeving. Door het bestendigen van den mobilisatietoestand deed de invloed daarvan, waarover in ons vorig Verslag werd gesproken, zich ook dit jaar wederom gevoelen. Samenwerking tusschen school en huis. Hoewel samenwerking tusschen school en huis nog niet algemeen is, kunnen wij op grond van de verslagen der sub-Commissies met genoegen constateeren, dat deze op verscheidene scholen bestaat en van beide zijden gewaardeerd wordt. Behalve door drie- maandelijksche rapporten worden door het medegeven naar huis van week- of correspondentie-boekjes, volgewerkte cahiers, gemaakte teekeningen of produkten van handen arbeid de ouders in kennis gesteld van de vorderingen hunner kinderen. Zoo noodig brengen onderwijzers en onderwijzeressen, somtyds ook een enkel hoofd, bezoeken by de ouders, om met hen de belangen der leerlingen te bespreken. Zeer vaak komen de ouders naar de scholen, om met hoofd en onderwijzend personeel van gedachten te wisselen, zoowel uit eigen beweging als op verzoek. Zoogen. „Ouderavonden” worden niet gehouden behalve op de school aan de Terwestenstraat 105. Van de school aan de Hoef- kade lol wordt gemeld, dat ze zullen worden gehouden. Op de Scheveningsche scholen: Duinstraat 55, Messstraat 3, Nieuwe Laantjes 8, Badhuiskade 27 en de Rotterdamsche straat 66 ontvangen de ouders eene uitnoodiging van de schoolhoofden, om de „schoolexamens” aan het einde van den cursus bij te wonen, van welke uitnoodiging veel gebruik wordt gemaakt. Ook geschiedt dit op de school aan de Tullinghstraat no. 2. Doch ook klachten over te weinig of geheel ontbrekende belangstelling worden vernomen. Van een school wordt gemeld, dat de ouders „te koppig” zijn, om zich aan de op- of aanmerkingen van hoofd en personeel te storen, van een andere zegt men, dat sommige ouders eer tegen- dan mee werken, van een derde, dat de schuld van gebrek aan samen werking in de onverschilligheid der 'ouders is te zoeken, van een vierde, dat de besprekingen met de ouders weinig resultaten opleveren. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1559